Polityka Prywatności

Leica Geosystems Sp. z o.o., ("Leica Geosystems" lub "my" lub "nas") szanuje Twoją prywatność. Leica Geosystems zobowiązana jest do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą lub bezprawnym dostępem. Liczba osób mająca dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczona. Tylko osoby powiązane z Leica Geosystems, które będą przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z poniższymi założeniami, będą miały dostęp do Twoich danych osobowych.

Poniżej opisano, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

SPOSÓB, W JAKI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE   

Wypełniamy nasze zobowiązania umowne wobec Twojej firmy, na przykład wysyłanie ofert, administrowanie zamówieniami, dostarczanie produktów i usług do Twojej firmy, fakturowanie Twojej firmy, odpowiadanie na zgłoszenia serwisowe, itp.

Sposób w jaki pozyskujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, gdy rejestrujesz się na naszych stronach internetowych, przekazujesz naszym przedstawicielom wizytówkę lub, gdy otrzymujemy Twoje dane od przedstawicieli Twojej firmy.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Podstawowe dane osobowe (kluczowe dane osobowe);

Dane kontaktowe;

Kluczowe dane dotyczące umowy (stosunki umowne / prawne, interes umowny lub interes produktu);

Identyfikacja sieci i urządzenia.

Cele przetwarzania danych

Wypełniamy nasze zobowiązania umowne wobec Twojej firmy, na przykład wysyłanie ofert, administrowanie zamówieniami, dostarczanie produktów i usług do Twojej firmy, fakturowanie Twojej firmy, odpowiadanie na zgłoszenia serwisowe, itp.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Leica Geosystems i Twoja firma są uprawnione do przetwarzania Twoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Używamy Twoich danych osobowych, aby wywiązać się z naszych zobowiązań umownych wobec Twojej firmy. Wpływ przetwarzania danych osobowych na prywatność jest niewielki, ponieważ Leica Geosystems kontaktuje się z Tobą wyłącznie w celach zawodowych.

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

 

Udostępnimy Twoje dane osobowe firmom z Grupy Hexagon.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom biznesowym oraz uprawnionym przedstawicielom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. specjaliści do spraw zarządzania relacjami z klientami i biura podróży.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będą istnieć stosunki handlowe z Twoją firmą i tak długo, jak długo utrzymasz zatrudnienie w swojej firmie. Przechowujemy i wykorzystamy Twoje dane w zakresie obowiązujących ustawowych terminów przedawnienia i jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów.


Marketing / Poszukiwanie klientów:

Sposób, w jaki pozyskaliśmy Twoje dane osobowe

Podałeś/aś swoje dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych (np. wypełnienie formularza rejestracyjnego umożliwiającego używanie plików cookie). Być może otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, gdy przekazałeś nam swoją wizytówkę lub mogliśmy pozyskać Twoje dane osobowe od Twojej firmy. Dane osobowe możemy również pozyskać od firm zewnętrznych działających w branży pozyskiwania danych. Możliwe, że przekazałeś nam dane osobowe przez telefon. Jeśli zarejestrowałeś się, aby wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez zewnętrznego dostawcę, możemy pozyskać Twoje dane osobowe od tego zewnętrznego dostawcy, któremu wyraziłeś zgodę na to, aby ten zewnętrzny dostawca przekazał nam twoje dane osobowe.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Podstawowe dane osobowe (kluczowe dane osobowe);

Dane kontaktowe

Kluczowe dane dotyczące umowy (stosunki umowne / prawne, interes umowny lub interes produktu);

Identyfikacja sieci i urządzenia.

Cele przetwarzania danych

Informowanie użytkownika w dowolny sposób (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty tradycyjnej lub osobiście) o naszych produktach, usługach, publikacjach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Ciebie i Twojej firmy, w oparciu o poprzednie zakupy oraz zainteresowanie okazane produktom i usługom Leica Geosystems.

Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile wyraźnie nie zażądamy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, polegamy na uzasadnionym interesie Leica Geosystems i Twojej firmy, aby wysłać Ci odpowiednią komunikację marketingową. Wpływ przetwarzania Twoich danych osobowych na prywatność jest niewielki, ponieważ Leica Geosystems kontaktuje się z Tobą wyłącznie w celach zawodowych. Możesz zrezygnować z przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, klikając link "Anuluj subskrypcję" znajdujący się w e-mailach marketingowych wysłanych do Ciebie. Masz również prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, kontaktując się z nami z pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy.geo@hexagon.com W przypadku wycofania zgody lub rezygnacji (w stosownych przypadkach) zachowamy na naszej liście "nie kontaktować się" określone dane osobowe (tylko w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane).

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

 

Udostępnimy Twoje dane osobowe firmom z Grupy Hexagon.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom biznesowym oraz uprawnionym przedstawicielom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. specjaliści do spraw rozwiązań marketingowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że zrezygnujesz z ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.


Opinie klientów, komentarze i recenzje:

Sposób, w jaki pozyskaliśmy Twoje dane osobowe

Pozyskujemy Twoje dane osobowe poprzez wypełnienie dokumentu, który jest dostępny w wersji papierowej jak również jest dostępny online.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Dane kontaktowe, stanowisko i kluczowe dane osobowe

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest wymagane w celu przekazania recenzji naszym klientom w ramach wsparcia technicznego lub w inny sposób - dotyczy to produktów, usług i oprogramowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Uzyskaliśmy Twoją uprzednią, świadomą zgodę na przetwarzanie danych.

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

 

Osoby, które uzyskują dostęp do dowolnego kanału marketingowego wykorzystywanego przez Leica Geosystems lub poza Leica Geosystems.

Okres przechowywania danych

 

Tak długo, jak to konieczne, chyba że wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.


** W przypadku, gdy Leica Geosystems zażądała zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili wycofać wydaną zgodę, kontaktując się z nami pocztą elektroniczną: privacy.geo@hexagon.com

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE / EOG, takich jak Kanada (organizacje komercyjne), Nowa Zelandia, Szwajcaria i USA (ograniczone do ram Tarczy Prywatności)], które oferują podobny poziom ochrony jak w UE / EOG. Procedura przeniesienia i sposób używania Twoich danych osobowych jest opisana w rozdziale SPOSÓB, W JAKI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE. Transfer do tych krajów opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE / EOG, takich jak Australia, Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Meksyk, Peru, Filipiny, Rosja, Singapur, RPA, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Wenezuela, które mogą mieć niższy poziom ochrony niż w UE / EOG. Procedura przeniesienia i sposób używania Twoich danych osobowych jest opisana w rozdziale SPOSÓB, W JAKI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE. Przesyłając dane osobowe do tych krajów, Leica Geosystems stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Dostęp do standardowych klauzul umownych uzyskasz klikając w poniższy link:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Masz prawo wiedzieć, które Twoje dane osobowe przetwarzamy. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych i możesz poprosić o dostarczenie Ci kopii tych danych. Masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, a w niektórych przypadkach możesz poprosić o ich usunięcie. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych osobowych i żądania ograniczenia przetwarzania tych danych. Częściowe lub całkowite usunięcie danych osobowych może spowodować, że Leica Geosystems nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Ciebie. Masz także prawo żądać przenoszenia danych, gdzie Twoje dane osobowe byłyby wyodrębniane w formacie odczytywalnym maszynowo i przesłane do innego kontrolera. Leica Geosystems nie zawsze jest zobowiązana do spełnienia prośby o usunięcie, ograniczenie lub przeniesienie danych. Dodatkowe okoliczności, takie jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, przestrzeganie prawnego obowiązku, który wymaga przetwarzania przez prawo UE lub prawo państwa członkowskiego lub przetwarzania w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, mogą uzasadniać dalsze przetwarzanie danych przez Leica Geosystems. Leica Geosystems oceni zasadność Twojej prośby i poinformuje Cię o decyzji i uzasadnieniu. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz wycofać wydaną zgodę w dowolnym czasie i bez uzasadnienia. W przypadku wycofania zgody, niektóre dane osobowe (tylko w zakresie, w jakim jest to absolutnie wymagane), zostaną zachowane na naszej liście "nie kontaktować się".

W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:privacy.geo@hexagon.com.


SPRZECIW I REKLAMACJE

Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych, w przypadku gdy obowiązujące prawo przewiduje takie rozwiązanie.


TOŻSAMOŚĆ INSPEKTORA ds. OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ds. ochrony danych Leica Geosystems można się skontaktować pod adresem: privacy.geo@hexagon.com.


TOŻSAMOŚĆ KONTROLERA

Hexagon AB, szwedzki numer rejestracyjny firmy 556190-4771, Lilla Bantorget 15, skrytka pocztowa 3692, SE-103 59 Stockholm, Szwecja (hexagon.com) jej spółki zależne są kontrolerem (-ami) Państwa danych osobowych.

Leica Geosystems działa w strukturze macierzy / podziału i wykorzystuje narzędzia do przetwarzania danych, które są współdzielone pomiędzy wieloma jednostkami Grupy Hexagon. Wynika z tego, że Twoja lokalizacja i relacje biznesowe z Leica Geosystems są niezbędne do ustalenia właściwego kontrolera (ów) w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w Grupie Hexagon.

Na Twoją prośbę skierowaną do Inspektora Danych Osobowych otrzymasz szczegółowe informacje o odpowiednich inspektorach działających w Grupie Hexagon, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podamy nazwisko i dane kontaktowe każdego inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony przez właściwego kontrolera.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Podczas przeglądania tej Strony Internetowej lub dowolnej Strony Internetowej z hiperłączami, możemy przechowywać pewne informacje na lokalnym komputerze w formie plików cookie, które pozwalają dostosować naszą Stronę Internetową, aby lepiej odpowiadała Twoim preferencjom. Pliki cookie są również wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji o wykorzystaniu i informacji statystycznych, które nie zawierają danych osobowych.

Plik cookie to mały plik tekstowy który Strona Internetowe zapisuje na Twoim komputerze. Pliki cookie są używane przez wiele Stron Internetowych, aby zapewnić odwiedzającym dostęp do wielu różnych funkcji. Informacje zawarte w pliku cookie mogą służyć do monitorowania zachowania użytkownika podczas przeglądania.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: trwałe pliki cookie i sesyjne pliki cookie.

Stałe pliki cookie są zapisywane przez dłuższy czas na komputerze. Są używane na przykład z funkcjami, które opisują jakie informacje są nowe od czasu ostatniej wizyty na stronie internetowej. Sesyjne pliki cookie są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera podczas przeglądania strony internetowej i są wykorzystywane na przykład do określenia, który język został wybrany. Sesyjne pliki cookie nie są przechowywane na komputerze przez dłuższy czas, ale są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Leica Geosystems wykorzystuje oba typy plików cookie do następujących celów: (i) do zbierania statystyk odwiedzin; (ii) aby umożliwić użytkownikowi pozostanie zalogowanym na przykład do subskrypcji na naszej Stronie Internetowej; (iii) aby zapamiętać preferencje użytkownika, np. język, rozmiar czcionki itp .; i (iv) aby zapamiętać właściwości użytkownika, np. rozdzielczość ekranu, szybkość połączenia itp.

Pliki cookie innych firm
Używanie plików cookie przez naszych partnerów, podmioty stowarzyszone, firmy oferujące narzędzia śledzące i dostawców usług nie jest objęte naszą Polityką prywatności. Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie. Nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone, firmy zajmujące się dostarczaniem narzędzi śledzących i dostawcy usług mogą wykorzystywać pliki cookie do poprawy wygody pracy z naszą Stroną Internetową.

Targetowanie behawioralne / ponowne kierunkowanie
Współpracujemy z zewnętrzną siecią reklamową, aby wyświetlać reklamy na naszej Stronie Internetowej lub zarządzać naszymi reklamami na innych Stronach Internetowych. Nasz partner sieci reklamowej wykorzystuje pliki cookie i beacony internetowe do zbierania informacji, które uniemożliwiają osobistą identyfikację użytkownika w tej i innych Stronach Internetowych, aby dostarczyć ukierunkowane reklamy oparte na jego zainteresowaniach. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były używane do wyświetlania ukierunkowanych reklam, możesz zrezygnować, kontaktując się z zewnętrzną siecią reklamową. Pamiętaj, że nie oznacza to rezygnacji z wyświetlania reklam. Będziesz nadal otrzymywać ogólne reklamy.

Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics - usługi do analizy oglądalności stron internetowych, która jest dostarczana przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików "cookie", czyli plików tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze, w celu analizy korzystania ze Strony Internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej Strony Internetowej (w tym adres IP) mogą być wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pod nadzorem Leica Geosystems, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej Strony Internetowej, opracowania dla Leica Geosystems raportów na temat aktywności na Stronie Internetowej oraz świadczenia innych usług związanych ze Stroną Internetową i usługami internetowymi dla Leica Geosystems. Ponadto Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Aby poznać szczegółowe informacje na temat tego, co Google Analytics zbiera i w jaki sposób jest to wykorzystywane, wejdź na stronę http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.htm

Możesz odmówić używania plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Ewentualnie, jeśli jest dostępny dla Twojej przeglądarki, możesz skorzystać z "Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics", który można pobrać pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Zwracamy jednak uwagę, że jeśli użytkownik odmówi korzystania z plików cookie, może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej Strony Internetowej.

Beacony działające na stronie internetowej
Nasza strona internetowa zawiera elektroniczne obrazy zwane Beaconami sieciowymi (czasami nazywane gifami jednopikselowymi) i są one używane wraz z plikami cookie do gromadzenia zagregowanych statystyk do analizy sposobu korzystania z naszej Strony Internetowej. Mogą one być używane w niektórych naszych e-mailach, aby powiadomić nas, które e-maile i linki zostały otwarte przez odbiorców. Pozwala nam to ocenić skuteczność naszej komunikacyjnych z klientami i skuteczność kampanii marketingowych.

Nasi partnerzy zewnętrzni również stosują przejrzyste gify (znane jako web beacons / web bug), obrazy i skrypty, które pomagają im lepiej zarządzać treściami na naszej Stronie Internetowej. Nie wiążemy zgromadzonych informacji z danymi osobowymi naszych klientów lub użytkowników.

Unikanie plików cookie
Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie. Procedura blokowania plików cookie zależy od używanej przeglądarki. Wejdź do "Pomocy" lub odpowiedniego menu w przeglądarce, aby uzyskać instrukcje. Możesz również usunąć trwałe pliki cookie, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku "pomocy" przeglądarki. Jeśli użytkownik odrzuci lub usunie pliki cookie, może nadal korzystać z naszej Strony Internetowej, ale możliwość korzystania z niektórych obszarów naszej Strony, takich jak konkursy lub ankiety, będzie ograniczona.

Linki do innych stron internetowych
Nasza Strona Internetowa zawiera linki do innych Stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli przesyłasz dane osobowe do tych trzecich Stron Internetowych, Twoje dane podlegają ich polityce prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej Strony Internetowej.

Widgety w mediach społecznościowych
Nasza strona internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk "Facebook" i widżety, takie jak przycisk "Udostępnij" lub interaktywne mini-programy, które działają na naszej stronie internetowej. Te funkcje i widżety mogą gromadzić twoje adresy IP, informacje dotyczące naszych stron, które odwiedzasz i mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji lub widgetu. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są przechowywane przez firmy zewnętrzne lub przechowywane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Twoje interakcje z tymi funkcjami i widżetami są regulowane przez politykę prywatności firmy, która je dostarcza.

 

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona 22 maja 2018 r

 


Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.