Leica Infinity: Ominaisuuskoodaus

Leica Infinity

Mitä ominaisuuskoodaus tarkoittaa?

Kun mittaajat keräävät kenttätietoja, he dokumentoivat tarvittavien ominaisuuksien sijainnin ja yksityiskohdat. Mitä tahansa voidaan pitää ominaisuutena: rakennusta, aitaa, tietä, penkkiä tai jopa puuta.  Mittauksia tehdessään mittaaja tallentaa ominaisuuksien tiedot syöttämällä koodit ja määritteet, jotka tallennetaan mitatun pisteen ohella.
 
Koodit luokittelevat ja tunnistavat ominaisuuden ja kuvaavat sen aseman kentällä: Yksi piste voidaan esimerkiksi koodata edustamaan puuta tai viemärikaivoa ja muutama piste voidaan koodata edustamaan tietä tai aitaa. Erityistä koodiominaisuutta, jota kutsutaan linjatyöksi, käytetään yhdistämään pisteet viivaan lineaarisen ominaisuuden (esim. rakennuksen tai seinän) luomiseksi. 

Koodeihin on yhdistetty määritteitä, joita käytetään kuvaamaan ominaisuutta ja antamaan lisätietoja. Jos koodattu ominaisuus on esimerkiksi seinä, käyttämäsi määritteet voivat sisältää sen materiaalityypin, korkeuden tai leveyden.

Ominaisuuskoodauksen käyttäminen säästää aikaa ja lisää tuottavuutta sekä kentällä että toimistossa, koska ominaisuudet on kuvailtu ja data visualisoituu ohjelmistossa. Tämä auttaa ominaisuuksien keräämisen QC:ssä ja tietojenkäsittelyvaiheessa ennen tietojen lähettämistä CAD- tai GIS-ratkaisuihin. 
 

 

Tyypillinen ominaisuuskoodauksen työnkulku Infinityssä

Toimintojen koodaus edellyttää tietojen valmistelua ja käsittelyä toimistossa ennen kenttämittauksia ja sen jälkeen. Tyypillinen työnkulku: 
Koodi- ja ominaisuustyylikirjaston ennalta määrittäminen – ensin käyttäjän on luotava kooditaulukko, jossa on luettelo koodeista, määritteistä ja tyylitiedoista mitattujen tietojen määritykseen.  Taulukkoa sovelletaan projektissa tuotuihin tai luotuihin tietoihin.

Koodilistan luominen – kooditaulukosta käyttäjä voi viedä koodiluettelon käytettäväksi Captivate, Viva, System1200, iCON ja Zeno -kenttäohjelmistojen kanssa.  
 
Tiedonkeruu – koodilista siirretään kenttäohjelmistoon ja sitä tulee käyttää ominaisuuksien määrittämiseen kenttätyön mitoilla.
 
Toimistotietojen käsittely – kerätyt tiedot tuodaan Infinity-projektiin koodatuilla ominaisuuksilla. Kooditaulukko käyttää automaattisesti oikeaa tyyliä tuotuihin kenttätietoihin.
Tämä työnkulku kuvaa kaikki tehokkaan kenttäkeräyksen vaiheet. Ominaisuuskoodauksen käyttö helpottaa työn tarkistamista toimistossa.   Yksittäisten asiakkaiden visuaalisten tyylien tukemiseksi käyttäjä voi luoda useita eri kooditaulukoita käyttäen samaa koodikirjastoa, mutta käyttää erilaisia ominaisuusmääritelmiä ja tyylejä. 
 

 

Kooditaulukoiden käyttö Infinityssä

Kuinka kooditaulukoiden käyttö Infinityssä tukee koko ominaisuuskoodausprosessia?

 

Koodilistan luominen kooditaulukon avulla

Koodilistan luominen ennen kenttätöiden tekemistä ei ole pakollista, mutta sen tekeminen kenttäohjelmiston sisällä voi olla aikaa vievää ja hankalaa rajoitetun toiminnallisuuden vuoksi. Paras käytäntö on määrittää valmiiksi luettelo koodeista, jotka sopivat työn tyyppiin. Kaikkien kentällä työskentelevien työntekijöiden tulee käyttää samaa koodilistaa. 
 
Koodia luodessaan käyttäjä määrittää koodin tyypin ja tyylin lineaarisille ominaisuuksille. Infinity tukee kaikentyyppisiä koodeja, mukaan lukien pisteet, viivat, alueet ja vapaat koodit, joita nykyiset System 1200 ja Leica Viva -käyttäjät käyttävät.

Ominaisuuskoodaukseen on kaksi tapaa: pisteisiin, viivoille ja alueille määritetyt temaattiset koodit tai vapaat koodit.  Vapaat koodit eroavat temaattisista koodeista, koska ne ovat puhtaasti aikaan liittyviä tietoja ja ne tallennetaan kentällä mittausten välissä. Jokaiseen vapaaseen koodiin tallennetaan aikaleima, mikä mahdollistaa vientipisteiden kronologisen järjestyksen ja vapaiden koodien käytön kolmannen osapuolen kartoitusohjelmistossa.

Käyttäjä voi syöttää kullekin koodille yhden tai useamman määritteen ja määrittää, pyydetäänkö käyttäjää syöttämään ne automaattisesti. Määrite voidaan määrittää monella tapaa, esimerkiksi yksinkertaisena tekstikenttänä, valintaluettelona, valikoimana tai oletusarvona.
Käyttäjän ei välttämättä tarvitse luoda koodilistaa tyhjästä, koska olemassa olevia tietoja voidaan käyttää uuden koodikirjaston automaattiseen täyttämiseen. Tämä voidaan tehdä tuomalla olemassa oleva koodilista, Leica DBX -työ, FlexLine CLS -tiedosto, ESRI geotietokanta tai HeXML-tiedosto.   
 

Kooditaulukon käytön edut Infinityssä ovat seuraavat:

  • Nopea ja tehokas tapa luoda koodikirjasto
  • Helppo tapa järjestellä, päivittää tai liittää koodilistoja
  • Samat koodit voidaan viedä eri kojeisiin tai -muotoihin
  • Kooditaulukko voidaan helposti jakaa käyttäjien kesken 

VIDEO 1: Lisätietoa kooditaulukon luomisesta.

 

Kooditaulukon käyttäminen ominaisuuksien muotoiluun

Luodessaan piirustusta CAD-ohjelmistossa käyttäjä käyttää geometriaobjekteja ominaisuuksien esittämiseen. Esimerkiksi tietty CAD-lohko edustaa puuta tai tienviittaa tai erityistä viivatyyliä käytetään erottamaan tie ja jalkakäytävä. Käyttäjä määrittää myös samankaltaiset tyylit toisiinsa liittyville ominaisuuksille ja ryhmittelee ne samoihin tasoihin, jotta koko ominaisuusryhmän muokkaus olisi nopeaa.

Infinity käyttää automaattisesti vaadittua koodaustyyliä tietojen tuonnin aikana. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä voi tarkastella tietoja muodossa, joka on jo muotoiltu lähes valmiiksi lopputuotteeksi heti tuonnin jälkeen.

Leica Infinity -mittausohjelmiston ominaisuuksien koodauksen kuvakaappaus

Miten kooditaulukko voidaan määrittää muotoilua varten? Käyttäjä voi tuoda valmiiksi määritellyn CAD-tiedoston, jossa on kaikki tarvittavat tasot, lohkot ja rivityylit. Tasot ja lohkot voidaan purkaa DXF/DWG-tiedostosta. Tasoja voidaan käyttää siten, että koodatut ominaisuudet ryhmitellään yhteen käyttäen samaa tyyliä.

Lohkoa voidaan käyttää ominaisuuden esittämiseen yksinkertaisella geometriaobjektilla, joka sisältää 2D- tai 3D-ominaisuudet. Määrittämällä lohkon koodiin sen määritteitä voidaan käyttää lohkon skaalaamiseen edustamaan ominaisuutta sen todellisessa suhteellisessa koossa. Määritteiden avulla voidaan esimerkiksi skaalata puun niin, että sen latvusto piirtyy oikean kokoisena.

Leica Infinity -mittausohjelmiston ominaisuuksien koodauksen kuvakaappaus

Viivatyylit voidaan tuoda .LIN-tiedostoista, jolloin viiva voidaan esittää katkoviivojen, pisteiden, tekstin tai symbolien kuviona. 
 
Katsele videot lohkoista, tasoista ja mukautetuista viivatyyleistä

VIDEO 2: Lohkojen ja tasojen käyttäminen
VIDEO 3: Mukautettujen viivatyylien käyttäminen

 

Ominaisuuksien käsittely Infinityssä

Ominaisuuden käsittely Infinityssä onnistuu suoraviivaisesti. Käyttäjän tarvitsee vain luoda projekti, liittää kooditaulukko ja tuoda tiedot. 3D-näkymässä pisteet piirretään automaattisesti lohkojen kanssa, viivat käyttävät määritettyä tyyliä ja ominaisuudet kuuluvat määritettyihin tasoihin. 

Kun kooditaulukko on liitetty projektiin, koko sisältö, mukaan lukien koodi- ja tyylitiedot, sisällytetään projektiin. Tämä tarkoittaa, ettei lisätiedostoja tarvitse toimittaa, jos projekti siirretään toiselle käyttäjälle. Jos datan sijainti projektissa on päivitettävä käsittelytehtävien (esim. GNSS- tai TPS-käsittely) vuoksi, ominaisuudet päivittyvät automaattisesti ilman lisäkäsittelyä.

Jos käyttäjän on muokattava koodeja projektin sisällä, se voidaan tehdä myös Project Code Managerilla, josta löytyvät samat muokkausominaisuudet kuin Code Managerista, mukaan lukien mahdollisuus muokata tasoja, lohkoja ja viivatyylejä. Kaikki Project Code Managerissa tehdyt muutokset koskevat kuitenkin vain nykyistä projektia, ja projektin tiedot päivittyvät automaattisesti. 

Project Code Managerissa käyttäjä näkee myös kenttään luodut uudet koodit. Uudet koodit voidaan helposti yhdistää kooditaulukon koodeihin ja tyyleihin.
Infinity tarjoaa joukon työkaluja, joiden avulla käyttäjä voi korjata tieto-ongelmia. Ongelmat voivat johtua virheellisestä koodauksesta, kirjoitusvirheistä tai esteistä ominaisuuksia havaittaessa. Esimerkkejä: pisteelle ei annettu koodia, väärän määritteen syöttö tai väärän pisteen mittaus.

Ominaisuuden muokkausvalikko sisältää valintoja viivaominaisuuksien liittämiseen, katkaisemiseen, poistamiseen, jakamiseen tai taivuttamiseen. Puuttuvat ominaisuudet voidaan helposti lisätä luomalla uusia pisteitä, viivoja ja antamalla koodeja.

Temaattiset ominaisuudet voidaan helposti viedä CAD-ohjelmistoon. Ennen tietojen vientiä käyttäjä voi määrittää Layer Managerissa mitkä mittaus- ja temaattiset tasot on lähetettävä CAD:iin. Vientiasetukset voidaan tallentaa mallitiedostoon myöhempää käyttöä varten.  Sen jälkeen tiedot ja ominaisuudet voidaan viedä valitsemalla formaatiksi *.dwg tai *.dxf.

Kirjoittaja 
Monika Bodziak
Tuoteinsinööri, Leica Infinity

 

Leica Infinity

Verkkokoulutus

Leica Geosystems on kehittänyt verkkokoulutusympäristön, jonka tarkoituksena on auttaa asiakkaita hyödyntämään laitteiden koko potentiaali.
Leica Geosystems on kehittänyt verkkokoulutusympäristön, jonka tarkoituksena on auttaa asiakkaita hyödyntämään laitteiden koko potentiaali.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.