Leica Infinity: Egenskapskodning

Leica Infinity

Vad är egenskapskodning?

När lantmätare samlar in data i fält så dokumenterar de position och detaljer för de registrerade egenskaperna. Allting kan vara en egenskap: en byggnad, ett staket, en gata, en bänk och till och med ett träd.  När en lantmätare registrerar miljöer så registreras detaljer om de valda egenskaperna, i form av koder och attribut som lagras tillsammans med mätpunkten.
 
Koderna kategoriseras och identifierar egenskapen genom att beskriva egenskapens funktion i fältmiljön. En enskild mätpunkt kan till exempel kodas för att representera ett träd eller en sänka, och andra punkter kan kodas för att representera en väg eller ett staket. En speciell kodegenskap som kallas linjeutsättning används för att koppla samman punkter med en linje för att skapa en linjärt kodad egenskap som till exempel en byggnad eller en vägg. 

Attribut är kopplade till en kod och används för att beskriva egenskapen och ge mer detaljerad information om den. Om den kodade egenskapen är exempelvis en vägg kan attributen du använder innehålla dess materialtyp, höjd eller bredd.

Egenskapskodning sparar tid och ökar produktiviteten både ute i fält och på kontoret, eftersom det underlättar registreringen av insamlade miljöer och visualiseringen av data i mjukvaran. Detta underlättar också kvalitetskontrollen och bearbetningen av data innan de skickas vidare till CAD- eller GIS-lösningar för behandling. 
 

 

Typiskt arbetsflöde för egenskapskodning i Infinity

Arbete med egenskapskodning kräver viss förberedelse och bearbetning av data på kontoret före och efter mätningar i fält. Så här ser ett typiskt arbetsförlopp ut: 
Fördefiniering av ett kodbibliotek, egenskaper och designinformation – först måste användaren skapa kodtabellen som styr listan över koder, attribut och designinformation som tilldelas registrerade data.  Tabellen appliceras på data som importeras eller skapas i ett projekt.

Skapa en kodlista – från kodlistan kan användaren exportera en kodlista som används tillsammans med fältmjukvaran Captivate, Viva, System1200, iCO och Zeno  
 
Datainsamling – kodlistan överförs till fältmjukvaran och skall användas för att definiera egenskaper med hjälp av mätningarna från fältuppdraget.
 
Databehandling på kontoret – registrerade data importeras till ett Infinity-projekt tillsammans med de kodade egenskaperna. Kodtabellen kopplar automatiskt rätt designinformation till de importerade fältmätningarna.
Detta arbetsflöde beskriver alla steg för en effektiv datainsamling i fält. Egenskapskodning underlättar verifieringen av projektdata på kontoret.   För att stödja de individuella kundernas visuella stil kan användarna skapa flera olika kodtabeller med samma kodbibliotek, men med olika egenskapsdefinitioner och stilar. 
 

 

Använda kodtabeller i Infinity

Hur kan man göra egenskapskodningsprocessen lättare med hjälp av kodtabeller i Infinity?

 

Använda en kodtabell för att skapa en kodlista

Att skapa en kodlista innan man påbörjar fältarbetet är inte ett obligatoriskt moment, men det kan vara onödigt komplicerat och tidsödande att göra det med fältmjukvaran på plats, och funktionaliteten begränsas. Det smidigaste är att ta fram en lista med standardkoder som är lämpliga för den aktuella arbetstypen. Samma kodlista ska sedan användas av all personal i fältet. 
 
När man skapa en kod definierar man kodtypen och även en design för de linjära egenskaperna. Infinity stöder alla kodtyper, inklusive punkter, linjer, områden och fri kodning som används av befintliga System 1200- och Leica Viva-användare.

Det finns två metoder för egenskapskodning: tematiska koder som tilldelas punkter, linjer och områden, eller fri kodning.  Fri kodning skiljer sig från tematisk kodning på så sätt att fria koder är helt och hållet tidsrelaterade och registreras mellan mätningarna i fält. En tidsstämpel registreras med varje fri kod, vilket möjliggör en kronologisk ordning av exporterade punkter och fria koder som används för kartläggningsmjukvara från tredje part.

För varje kod kan användaren ange ett eller flera attribut och definiera om användare automatiskt ska uppmanas att ange dessa attribut. Ett attribut kan definieras på många sätt, till exempel som ett enkelt textfält, en lista med möjliga val, ett valbart intervall eller ett valbart standardvärde.
Användaren behöver inte nödvändigtvis göra en helt ny kodlista utan kan använda befintliga data för att automatiskt skapa ett nytt kodbibliotek. Det kan man göra genom att importera en befintlig kodlista, ett Leica DBX-jobb, en FlexLine CLS-fil, ESRI geodatabas eller en HeXML-fil.   
 

Fördelarna med att använda en kodtabell i Infinity:

  • Snabbt och effektivt sätt att skapa ett kodbibliotek
  • Enkelt sätt att omorganisera, uppdatera eller slå samman kodlistor
  • Samma koder kan exporteras till olika instrumenttyper och format
  • Användare kan enkelt dela kodtabeller med varandra 

FILM 1:Se filmen om hur du skapar en kodtabell.

 

Använda en kodtabell för att skapa designegenskaper

En operatör som skapar en ritning med CAD-programvara använder geometriska objekt för att representera egenskaper. Ett visst CAD-block kan till exempel representera ett träd eller en skylt, och olika linjetyper kan användas för att särskilja till exempel en väg från en trottoarkant. Operatören definierar också liknande stilar för relaterade egenskaper och grupperar dem i samma lager, vilket gör det möjligt att snabbt ändra hela gruppen av egenskaper.

Infinity applicerar automatiskt den kodningsstil som krävs när data importeras. Det innebär att användaren kan visa data i ett format som redan är mycket likt det leveransklara resultatet direkt efter import.

Leica Infinity mjukvara för mätning egenskapskodning skärmbild

Hur kan kodtabellen utformas för att ge den designinformation som behövs? Användaren kan importera en fördefinierad CAD-fil med alla lager, block och linjetyper som krävs. Lagren och blocken kan extraheras från en DXF-/DWG-fil. Lagren kan användas för att gruppera samman de kodade egenskaperna med samma designstil.

Ett block kan användas för att representera en egenskap med ett enkelt geometriskt objekt. Det innefattar 2D- eller 3D-egenskaper. Genom att tilldela koden ett särskilt block kan kodattributen användas för att registrera blocket så att det representerar egenskapen skalenligt i dess verkliga relativa storlek. Attributen kan till exempel användas för att registrera ett skalenligt trädblock, så att storleken på den CAD-ritade trädkronan motsvarar trädets verkliga mått.

Leica Infinity mjukvara för mätning egenskapskodning skärmbild

Linjetyperna kan importeras från .LIN-filerna. På så sätt kan en linje representeras som ett mönster som består av streck, punkter, text eller symboler. 
 
Se våra instruktionsfilmer för mer information om hur du använder block, lager och skräddarsydda linjetyper.

FILM 2:Så här använder du block och lager
FILM 3:Så här använder du skräddarsydda linjetyper

 

Hantering av egenskaper i Infinity

Hantering av egenskaper i Infinity är en enkel och rak process. Användaren behöver bara skapa ett projekt, bifoga en kodtabell och sedan importera data. I 3D-vyn plottas punkterna automatiskt med blocken, linjerna görs med den angivna stilen och egenskaperna är kopplade till de angivna lagren. 

När en kodtabell har lagts till i projektet så ingår hela innehållet, inklusive kod- och stilinformation, i projektet. Det betyder att om projektet överförs till en annan användare så behöver inga ytterligare filer skickas med. Om positionen för data i projektet behöver uppdateras på grund av bearbetningsprocesser som GNSS- eller TPS-bearbetning kommer egenskaperna att uppdateras automatiskt utan behov av ytterligare bearbetning.

Om en användare behöver redigera koder i ett projekt går det också att göra med Project Code Manager som har samma redigeringsfunktioner som Code Manager – bland annat redigering av lager, block och linjetyper. Redigeringar som görs i Project Code Manager uppdaterar automatiskt informationen i projektet och kommer bara att användas i just det aktuella projektet. 

I Project Code Manager ser användaren också eventuella nya koder som skapats av användare i fält. De nya koderna kan enkelt integreras i kodtabellens koder och stilar.
Infinity erbjuder en rad verktyg som gör det möjligt för en användare att korrigera eventuella dataproblem. Sådana problem kan till exempel bero på felaktig kodning, skrivfel eller att det är hinder i vägen när egenskaper observeras. Några exempel kan vara att en kod inte tilldelas en punkt, att ett felattribut matades in eller att en felaktig punkt mättes.

Redigeringsmenyn för egenskaper innehåller alternativ för att slå samman, bryta, ta bort, dela eller böja linjära egenskaper. Om egenskaper saknas kan användaren enkelt lägga till nya genom att skapa nya punkter eller linjer och tilldela dem koder.

Tematiska egenskaper kan enkelt exporteras till CAD-programvara. Innan en export görs kan användaren definiera vilken mätning och vilka tematiska lager som ska skickas till CAD i Layer Manager. Exportinställningarna kan sparas till en mallfil för framtida referens.  Därefter kan data och egenskaper exporteras i formatet *.dwg eller *.dxf.

Av:
Monika Bodziak
Product Engineer, Leica Infinity

 

Leica Infinity

Utbildning på nätet

Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.
Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.