Leica Infinity: Kodowanie obiektów

Leica Infinity

Co to jest kodowanie obiektów?

Gdy geodeci gromadzą dane terenowe, dokumentują położenie i zbierają informacje o wymaganych obiektach. Wszystko można uznać za obiekt: budynek, ogrodzenie, drogę, ławkę, a nawet drzewo.  Podczas wykonywania pomiarów geodeta rejestruje szczegóły obiektów, wprowadzając kody i atrybuty, które są przechowywane wraz z mierzonym punktem.
 
Kody kategoryzują i identyfikują obiekt, opisując, na czym on polega; na przykład, pojedynczy punkt można zakodować tak, aby reprezentował drzewo lub wąwóz, a kilka punktów można zakodować jako drogę lub ogrodzenie. Specjalna właściwość kodu zwana "znacznikiem linii" służy do łączenia punktów za pomocą linii w celu utworzenia obiektu liniowego, takiego jak budynek lub ściana. 

Atrybuty są powiązane z kodem i służą do opisu obiektu oraz podania dodatkowych szczegółów. Na przykład, jeśli zakodowanym obiektem była ściana, używane atrybuty mogą obejmować rodzaj materiału, wysokość lub szerokość.

Wykorzystanie kodowania obiektów oszczędza czas i zwiększa produktywność zarówno w terenie, jak iw biurze, dzięki opisaniu obiektu i wizualizacji danych w oprogramowaniu. Pomaga to w kontroli gromadzenia obiektów i pomaga na etapie przetwarzania danych przed wysłaniem ich do oprogramowania CAD lub GIS. 
 

 

Typowy model pracy przy kodowaniu obiektów w Infinity

Praca z kodowaniem obiektów wymaga przygotowania i przetwarzania danych w biurze przed i po przeprowadzeniu pomiarów w terenie. Typowy model pracy to: 
Wstępne zdefiniowanie biblioteki kodów i stylów obiektów – najpierw użytkownik musi utworzyć tabelę kodów, która  zarządza listą kodów, atrybutami i stylami używanymi do przypisania do mierzonych danych.  Tabela jest wykorzystywana do danych importowanych lub utworzonych w projekcie.

Tworzenie listy kodów - z tabeli kodów użytkownik może eksportować listę kodów do wykorzystania w oprogramowaniu terenowym Captivate, Viva, System1200, iCON i Zeno  
 
Zbieranie danych – lista kodów jest przesyłana do oprogramowania terenowego i służy do definiowania obiektów wraz z pomiarami podczas pracy w terenie.
 
Przetwarzanie danych w biurze – zebrane dane są importowane do projektu Infinity wraz z zakodowanymi obiektami. Tabela kodów automatycznie stosuje poprawny styl do importowanych danych terenowych.
W tym modelu pracy opisano wszystkie kroki wydajnego gromadzenia danych w terenie. Zastosowanie kodowania obiektów ułatwia weryfikację pracy terenowej w biurze.   Aby obsługiwać style wizualne poszczególnych klientów, użytkownik może utworzyć kilka różnych tabel kodów korzystając z tej samej biblioteki kodów, ale stosować różne definicje obiektów i style. 
 

 

Korzystanie z tabel kodów w Infinity

W jaki sposób używanie tabel kodów w Infinity wspiera cały proces kodowania obiektów?

 

Używanie tabeli kodów do tworzenia listy kodów

Tworzenie listy kodów przed wykonaniem prac terenowych nie jest obowiązkowe, ale zrobienie tego w oprogramowaniu terenowym może być czasochłonne i niewygodne ze względu na ograniczoną funkcjonalność. Najlepszą praktyką jest wstępne zdefiniowanie listy kodów, które będą odpowiednie dla danego rodzaju pracy. Ta sama lista kodów powinna być używana przez wszystkie załogi terenowe. 
 
Podczas tworzenia kodu użytkownik definiuje typ kodu i styl dla elementów liniowych. Infinity obsługuje wszystkie typy kodów, w tym punkty, linie, obszary i kody swobodne używane przez użytkowników instrumentów z serii System 1200 i Leica Viva.

Istnieją dwie metody kodowania obiektów: kody tematyczne, które są przypisane do punktów, linii i obszarów lub za pomocą kodów swobodnych.  Kody swobodne różnią się od kodów tematycznych, ponieważ są informacjami związanymi wyłącznie z czasem  i są zapisywane pomiędzy pomiarami w terenie. Do każdego kodu swobodnego dodawany jest znacznik czasu, który umożliwia chronologiczną kolejność eksportu punktów i kody swobodne mogą zostać wykorzystane w oprogramowaniu do mapowania innych firm.

Dla każdego kodu użytkownik może wprowadzić jeden lub więcej atrybutów i określić, czy użytkownicy mają być automatycznie proszeni o ich wprowadzenie. Atrybut można zdefiniować na wiele sposobów, na przykład jako proste pole tekstowe, listę wyboru, zakres do wyboru lub wartość domyślną.
Użytkownik nie musi koniecznie tworzyć listy kodów od podstaw, ponieważ może wykorzystać istniejące dane do automatycznego wypełnienia nowej biblioteki kodów. Można to zrobić, importując istniejącą listę kodów, obiekt Leica DBX, plik FlexLine CLS, geobazę ESRI lub plik HeXML.   
 

Korzyści z używania tabeli kodów w Infinity są następujące:

  • Szybki i skuteczny sposób na utworzenie biblioteki kodów
  • Łatwy sposób na uporządkowanie, aktualizację lub połączenie list kodów
  • Te same kody można eksportować do różnych typów instrumentów lub formatów
  • Tabelę kodów można łatwo udostępniać między użytkownikami 

FILM 1: Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak utworzyć tabelę kodów.

 

Używanie tabeli kodów do stylizacji obiektów

Podczas tworzenia rysunku w oprogramowaniu CAD, operator używa obiektów geometrycznych do odwzorowania obiektów. Na przykład, określony blok CAD reprezentuje drzewo lub znak drogowy lub specjalny styl linii jest używany do odróżnienia drogi od krawężnika. Operator definiuje również podobne style dla powiązanych obiektów i grupuje je na tych samych warstwach, co umożliwia szybkie modyfikacje całej grupy obiektów.

Infinity automatycznie stosuje wymagany styl kodowania podczas importu danych. Oznacza to, że użytkownik może przeglądać dane w formacie, który jest już bardzo zbliżony do gotowego elementu, dostarczanego zaraz po imporcie.

Zrzut z ekranu kodowania w oprogramowaniu geodezyjnym Leica Infinity

Jak można skonfigurować tabelę kodów, aby zapewnić stylizację obiektów? Użytkownik może importować wstępnie zdefiniowany plik CAD ze wszystkimi wymaganymi warstwami, blokami i stylami linii. Warstwy i bloki można wyodrębnić z pliku DXF / DWG. Warstw można użyć, aby zakodowane obiekty były zgrupowane razem przy użyciu tego samego stylu.

Blok może służyć do reprezentowania obiektu za pomocą prostego obiektu geometrycznego. Obejmuje to obiekty 2D i 3D. Przypisując blok do kodu, atrybuty kodu mogą służyć do skalowania bloku w celu przedstawienia obiektu w jego prawdziwym względnym rozmiarze. Na przykład atrybuty mogą zostać użyte do skalowania bloku drzewa, aby rozmiar korony był prawidłowo narysowany.

Zrzut z ekranu kodowania w oprogramowaniu geodezyjnym Leica Infinity

Style linii można importować z plików .LIN, w ten sposób linia może być reprezentowana jako wzór z myślników, kropek, tekstu lub symboli. 
 
Obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się, jak używać bloków, warstw i niestandardowych stylów linii

FILM 2: Jak używać bloków i warstw
FILM 3: Jak używać niestandardowych stylów linii

 

Przetwarzanie obiektów w oprogramowaniu Infinity

Przetwarzanie obiektów w Infinity to proste zadanie. Użytkownik musi tylko utworzyć projekt, dołączyć tabelę kodów i importować dane. W widoku 3D punkty są automatycznie kreślone z blokami, linie mają zdefiniowany styl, a obiekty należą do przypisanych warstw. 

Po dołączeniu tabeli kodu do projektu, cała zawartość, w tym kod i informacje o stylu, są zawarta w projekcie. Oznacza to, że jeśli projekt zostanie przeniesiony na innego użytkownika, nie ma potrzeby dostarczania dodatkowych plików. Jeśli pozycja danych w projekcie wymaga aktualizacji ze względu na jakiekolwiek zadania przetwarzania, takie jak przetwarzanie danych GNSS lub TPS, obiekty zostaną zaktualizowane automatycznie, bez konieczności ponownego przetwarzania.

Jeśli użytkownik potrzebuje edytować kody w projekcie, można to również zrobić za pomocą aplikacji Manager Kodu Projektu, która umożliwia te same możliwości edycji, które są dostępne w aplikacja Manager Kodów, takie jak możliwość edycji warstw, bloków i stylów linii. Wszelkie zmiany wprowadzone w aplikacji Manager Kodu Projektu będą miały zastosowanie tylko do bieżącego projektu i spowodują automatyczną aktualizację danych w projekcie. 

W aplikacji Manager Kodu Projektu użytkownik widzi również wszelkie nowe kody, które zostały utworzone w terenie. Nowe kody można łatwo scalić z kodami tabeli kodów i stylami tabeli kodów.
Infinity oferuje szereg narzędzi umożliwiających użytkownikowi rozwiązanie wszelkich problemów związanych z danymi. Problemy mogą wynikać z nieprawidłowego kodowania, błędów we wpisywaniu danych lub przeszkód podczas pomiaru obiektów. Przykładowe sytuacje to, gdy kod nie został przypisany do punktu, wprowadzono nieprawidłowy atrybut lub zmierzono nieprawidłowy punkt.

Menu edycji obiektów zawiera opcje: Połącz, Rozbij, Usuń, Podziel lub Krzywa. Brakujące elementy można łatwo dodać, tworząc nowe punkty, linie i przypisując kody.

Obiekty tematyczne można łatwo eksportować do oprogramowania CAD. Przed eksportem użytkownik może zdefiniować w Menedżerze warstw, które warstwy pomiarowe i tematyczne mają zostać przesłane do CAD. Ustawienia eksportu można zapisać w pliku szablonu dla przyszłych potrzeb.  Następnie dane i obiekty można eksportować, wybierając typ formatu jako *.dwg lub *.dxf.

Autor 
Monika Bodziak
 Inżynier produktu, Leica Infinity

 

Edukacja online

Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.
Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.