Palon jälkeisten muodonmuutosten seuranta Leica Geosystemsin takymetreillä Puolan palokunnan toimesta.

Tapaustutkimus

Kirjoittaja: Malgorzata Krol

Yksiköiden ja yleinen turvallisuus ensisijalla kaikissa etsintä- ja pelastustoimissa

Ensi silmäyksellä Puolan palokunnan päivittäisestä työstä puhuttaessa kaikki näyttää olevan selvää: palomiehet sammuttavat tulipaloja. Tästä huolimatta tulipalojen sammuttaminen on vain yksi tämän ammattimaisen, yhtenäisen, hyvin koulutetun ja erityisesti varustetun yksikön monista tehtävistä.

Puolan valtion palokunta perustettiin 1. heinäkuuta 1992. Sen jälkeen yksiköiden organisaatio ja toiminnot ovat muuttuneet kokonaan. Nykyään puolalaiset palomiehet eivät ainoastaan sammuta tulipaloja. Heidän pelastustoimiinsa kuuluvat myös tekniset, kemialliset, ekologiset, lääketieteelliset tehtävät jne. Palomiehet taistelevat myös luonnonkatastrofeja vastaan, pelastavat katastrofien aikana loukkaantuneita ihmisiä, tukevat kadonneita henkilöitä etsiviä poliisiyksiköitä avoimessa maastossa ja reagoivat muihin paikallisiin uhkiin, kuten suuriin liikenneonnettomuuksiin.

Puolan valtion palokuntaan kuuluu sen kansallinen päämaja, 16 maakunnan päämajaa sekä 335 läänin/kunnan päämajaa. Puolassa on 515 palo- ja pelastusyksikköä. Rekrytoitaville opetetaan palontorjuntataitoja viidessä Puolan erikoiskoulussa. Palokunnan pääkoulu (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) Varsovassa, Keskuspalokunta Częstochowassa, kaksi hakijakoulua Krakovassa ja Poznańissa sekä valtion palolaitoksen koulu Bydgoszczissa.


Erikoistuneet etsintä- ja pelastusyksiköt

Valtion palokunnan maakunnan päämajassa Katowicessa on erikoistunut etsintä- ja pelastusryhmä: SGPR Jastrzębie-Zdrój, jota johtaa vanhempi kapteeni Paweł Krótki. Tämä yksikkö täyttää ns. toimintavalmiuden standardit "A", "B" ja "C" kansallisen pelastus- ja palontorjuntajärjestelmän etsintä- ja pelastusperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi jotkut SGPR-yksikön jäsenet ovat osa etsintä- ja pelastusryhmänä toimivaa USAR Poland -yksikköä, joka on suunniteltu myös kansainväliseen toimintaan.

Erikoistunut etsintä- ja pelastusryhmä (SGPR) Jastrzębie-Zdrójissa, joka on yksi vain muutamista Puolan palontorjuntayksiköistä, ylläpitää toimintavalmiuden korkeinta "C"-tasoa ja suorittaa äärimmäisen haastavia palontorjunta- ja pelastustehtäviä kaikkialla maassa. Erilaiset valmiustasot riippuvat yksikön soveltuvuudesta hätätilanteisiin, palomiesten lukumäärästä, pätevyydestä ja yksikön teknisestä varustuksesta.

SGPR-yksikön hätäaputoimia tukevat myös pelastuskoirat ja korkealuokkaiset laitteet. Niihin kuuluvat esimerkiksi paikannuslaitteet, mukaan lukien kamera ja geofoni sekä muodonmuutosten seurantajärjestelmä, joka perustuu kahteen Leica Geosystemsin TS16-takymetriin. Leica-järjestelmiä käytetään jatkuvasti seuraamaan palaneiden rakennusten vaurioituneiden ja romahdusvaarassa olevien rakenteiden vakautta. Lisäksi SGPR-yksikkö käyttää rakenteellisia vakautuslaitteita, korkeissa rakenteissa käytettäviä pelastuslaitteita ja monenlaisia muita teknisiä laitteita, joita tarvitaan monimutkaisissa pelastustoimissa.


Huippuluokan valvontajärjestelmä, joka tukee hätätilanteita SGPR:ssä

SGPR Jastrzębie-Zdrój -yksikkö on vuodesta 2016 lähtien käyttänyt kahta Leica Geosystemsin takymetrijärjestelmää romahdusvaarassa olevien palaneiden rakenteiden vakauden seurantaan. Pelastustarkoituksissa muodonmuutosten seuranta on yksi tällaisten operaatioiden tärkeimmistä tehtävistä. Rakennuksen vakaus tulipalon tai kaasuräjähdyksen jälkeen voi muuttua nopeasti ja muodostaa yleensä merkittävän uhan paikan päällä työskenteleville pelastusyksiköille. Rakenteen kunnon muutosten tai mahdollisesti putoavien jäämien jatkuva seuranta on tarpeen palomiesten, pelastusyksiköiden, elossa olevien uhrien turvallisuuden sekä onnistuneiden ja tehokkaiden pelastustehtävien ylläpitämiseksi.

Lähde: SGPR Jastrzebie Zdroj

Jokaisessa Leica Geosystemsin kahdessa järjestelmässä on Leica TS16 -robottitakymetri, kannettava tietokone Leica GeoMoS -valvontaohjelmistolla, virtalähde sekä optinen ja akustinen ilmaisin. - "Ostimme ensimmäisen TS16-takymetriin perustuvan sarjan vuonna 2016 ja toisen sarjan vuonna 2018. Meillä on edelleen käytettävissä myös käsikäyttöinen takymetri, jota pidämme ensisijaisesti varalaitteena. Manuaalista takymetriä käytetään joskus tilanteissa, joissa on tarpeen tarkkailla useampia pisteitä useista eri paikoista", kertoo SGPR Jastrzębie-Zdrójin johtajana toimiva kapteeni Paweł Krótki.SGPR:n palomies- ja pelastusryhmät, erityisesti Leica Geosystemin laitteiden käyttäjät, mittaavat ja valvovat tuhoutuneen tai uhanalaisen rakenteen vakautta monissa tulipalo- tai räjähdystilanteissa vuosittain. He tarkkailevat ja valvovat rakennusten kuntoa ja varmistavat, etteivät seinien, kattojen jne. rakenteelliset liikkeet uhkaa pelastustoimen turvallisuutta.


Millaista on vaurioituneiden rakenneosien seuranta takymetreillä?

Tulipalon sammuttamisen ja tapahtumapaikan varmistamisen jälkeen SGPR-yksikön komentaja ja takymetrin käyttäjä tekevät ensimmäiset havainnot, tiedustelut ja tilanteen arvioinnin, jotta seurantatoimet voidaan suorittaa turvallisesti. He kiinnittävät huomiota kohteen kokoon, vaurioituneen rakennuksen ympäröivän alueen laajuuteen, käytettyjen laitteiden valikoimaan, pelastusyksiköiden suhteelliseen turvallisuuteen tapahtumapaikalla suoritettavien töiden aikana ja rakennuksen rakenteellisten osien mahdolliseen säilyttämiseen. Tämän jälkeen määritetään Leica Geosystemsin takymetrin sijainti.

Kohteen/rakennuksen seuranta alkaa tunnistamalla ja valitsemalla tietty määrä erottuvia kohtia rakennuksen rakenteessa. Näiden kohtien on oltava helposti tunnistettavia ja tyypillisiä. Yksi takymetri tarkkailee määritettyjä pisteitä jatkuvasti ennalta määrätyin aikavälein. Operaation onnistumisen kannalta olennaista on, että seurantatoimet eivät saa missään olosuhteissa estää suoria pelastustoimia suorittavien hätäyksiköiden toimintaa.

Rakenteen ennalta määriteltyjen erityispisteiden tunnistus, mittaus ja seuranta tapahtuvat koko toiminnan ajan. Leica Geosystemsin TS16-takymetri tekee tämän itsenäisesti ja automaattisesti. Tämä edellyttää, että seuratut pisteet on määritelty ja ohjelmoitu ensin GeoMoS-ohjelmistoon, jotta ne "ohjaavat" Leica Geosystemsin takymetriä mittaamaan ne. Leica Geosystemsin järjestelmä sisältää hälytysmoduulin, joka reagoi mitattujen pisteiden sijainnin muutoksiin ja ilmoittaa niistä käyttäjälle optisilla ilmaisimilla sekä äänimerkeillä. Kaikki pisteen poikkeamat alkuperäisestä sijainnista havaitaan ja niistä raportoidaan.

Rakenteen niin sanotun "toissijaisen romahtamisen" uhka palon jälkeen voi olla erittäin vaarallinen. Kun poikkeama havaitaan, takymetrin käyttäjä ilmoittaa pelastusyksikön komentajalle rakennuksen kunnon muutoksesta. Näiden tietojen perusteella komentaja tekee välittömästi päätöksen mahdollisista jatkotoimista. Päätös voi koskea pelastustehtävän väliaikaista tai jopa täydellistä pysäyttämistä tai raunioista etsivien yksiköiden poiskutsumista ja rikkoutuneen rakenteen turvaamista uudelleen. Päätökset tehdään yleensä väliaikaisesti, mikä mahdollistaa pelastustoimien jatkamisen ja turvallisen suorittamisen tapahtumapaikan varmistamisen jälkeen.


Pelastusryhmien ja mahdollisten uhrien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää

Pelastusoperaatiot palo- tai räjähdyspaikoilla ja rakennuskatastrofien aikana ovat kaikkein monimutkaisimpia, vaikeimpia ja vaarallisimpia tehtäviä, jotka ovat palontorjuntayksiköiden erikoistuneiden etsintä- ja pelastusryhmien vastuulla. Katastrofialueen tyhjentäminen tilanteissa, joissa raunioiden alla voi olla tulipalo, paljastuneita sähköjohtoja tai kaasuvuotoja, annetaan ainoastaan näiden palokunnan erikoiskoulutettujen ja hyvin varustettujen ryhmien vastuulle. Ympäristön turvaaminen, pelastustehtävien onnistunut suoritus sekä mukana olevien ryhmien ja mahdollisten yhä elossa olevien uhrien turvallisuuden varmistaminen kuuluvat erikoistuneiden palontorjuntayksikköjen päivittäiseen työhön.

Ota yhteyttä yleisen turvallisuuden, turvallisuuiden ja rikostekniikan asiantuntijoihimme

Alakohtaisia neuvoja kokoneilta yleisen turvallisuuden asiantuntijoilta
Alakohtaisia neuvoja kokoneilta yleisen turvallisuuden asiantuntijoilta

Edistyneet tulipalojen ja räjähdysten tutkinnat

Kuinka palopaikka voidaan dokumentoida, kun kaikki on peittynyt nokeen ja turmeltunut savun seurauksena?
Kuinka palopaikka voidaan dokumentoida, kun kaikki on peittynyt nokeen ja turmeltunut savun seurauksena?

Ratkaisu rikosteknisen digitaalisen kaksoiskappaleen luomiseen!

Blogiartikkeleissamme kerromme geospatiaalisten tekniikkoidemme hyödyntämisestä yleisen turvallisuuden sovelluksissa.
Blogiartikkeleissamme kerromme geospatiaalisten tekniikkoidemme hyödyntämisestä yleisen turvallisuuden sovelluksissa.

Oppimiskeskus

Haluatko siirtyä perinteisistä tutkintamenetelmistä nykyaikaiseen tekniikkaan tai hallita dokumentointitekniikkaasi?
Haluatko siirtyä perinteisistä tutkintamenetelmistä nykyaikaiseen tekniikkaan tai hallita dokumentointitekniikkaasi?