Övervakning av deformation efter eldsvåda med Leica Geosystems totalstationer i polska brandförsvaret.

Kundreferens

Av: Malgorzata Krol

Enhetens och allmänhetens säkerhet har högsta prioritet vid varje sök- och räddningsoperation

Vid en första anblick verkar det polska brandförsvaret ha ett enda mål i sikte i sitt dagliga arbete: att släcka bränder. Det kanske är sant, men att släcka bränder är bara en av många uppgifter som denna professionella, uniformerade, välutbildade och specialutrustade enhet har.

Den polska statliga brandkåren inrättades den 1 juli 1992. Sedan dess har enheternas organisation och funktioner förändrats helt. Idag släcker den polska brandkåren inte bara bränder. Till deras uppgifter hör även räddningsinsatser på bland annat det tekniska, kemiska, ekologiska och medicinska området. Brandmännen kämpar även mot naturkatastrofer, räddar människor som skadats under katastrofer, stödjer polisenheter som söker efter försvunna personer i öppen terräng och reagerar på andra lokala hot, såsom allvarliga trafikolyckor.

Den statliga brandkåren i Polen består av ett nationellt högkvarter, 16 provinsiella högkvarter och 335 högkvarter på regional/kommunal nivå. Över hela Polen finns 515 brand- och räddningsenheter. Rekryterna skaffar sig kunskaper om brandbekämpning på fem specialiserade skolor i Polen, nämligen brandförsvarets högskola (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) i Warszawa, brandförsvarets centralskola i Częstochowa, två aspirantskolor i Kraków och Poznań och brandförsvarets officersskola i Bydgoszcz.


Specialiserade sök- och räddningsenheter

Vid brandförsvarets regionala högkvarter i Katowice finns den specialiserade sök- och räddningsgruppen SGPR Jastrzębie-Zdrój under befäl av seniorkapten Paweł Krótki. Denna enhet uppfyller standarden för nivå A, B och C för så kallad operativ beredskap enligt principerna för sökning och räddning i det nationella räddnings- och brandbekämpningssystemet. Dessutom ingår vissa medlemmar i SGPR-enheten i den polska USAR-enheten, en sök- och räddningsgrupp som också är internationellt verksam.

Den specialiserade sök- och räddningsgruppen (SGPR) i Jastrzębie-Zdrój är en av endast ett fåtal brandsläckningsenheter i Polen och uppfyller den högsta nivån "C" för operativ beredskap. Gruppen får därmed utföra extremt utmanande brandbekämpnings- och räddningsuppdrag över hela landet. Dessa olika beredskapsnivåer baseras på enhetens lämplighet att genomföra nödinsatser, antalet brandmän, deras kvalifikationer och enhetens tekniska utrustning.

Vid nödinsatser har SGPR-enheten även räddningshundar och förstklassig utrustning till hjälp, till exempel platsutrustning, inklusive en kamera samt geofon och ett deformationsövervakningssystem baserat på två TS16-totalstationer från Leica Geosystems, Leica-systemen används för kontinuerlig övervakning av stabiliteten hos skadade konstruktioner i nedbrunna byggnader när det finns risk för att dessa kollapsar. Dessutom använder SGPR-enheten utrustning för strukturell stabilisering, utrustning för räddningsarbeten på hög höjd och en stor mängd annan teknisk utrustning som behövs i komplexa räddningsoperationer.


Moderna övervakningssystem bidrar till nödinsatserna från SGPR

Sedan 2016 har SGPR Jastrzębie-Zdrój-enheten arbetat med två totalstationer från Leica Geosystems för övervakning av stabiliteten hos nedbrunna strukturer som riskerar att kollapsa. För räddningsändamål är deformationsövervakning en av de viktigaste uppgifterna i denna typ av insatser. Stabiliteten i en byggnad efter en brand eller en gasexplosion kan snabbt förändras och utgör ofta en allvarlig fara för räddningsenheterna som arbetar på plats. Kontinuerlig övervakning av förändringar i strukturens tillstånd eller eventuellt fallande skräp är nödvändig för att upprätthålla säkerheten för brandmän, räddningsenheter och offer som är vid liv samt för att säkra räddningsuppdragets framgång och effektivitet.

Källa: SGPR Jastrzebie Zdroj

Båda systemen från Leica Geosystems omfattar en Leica TS16 automatisk totalstation, en bärbar dator med Leicas övervakningsprogram GeoMoS, en kraftlåda och en optisk och akustisk signal.– Vi förvärvade den första uppsättningen baserat på TS16 2016 och den andra uppsättningen 2018. Vi har fortfarande en manuell totalstation till vårt förfogande, som vi främst använder som backuputrustning. Den manuella totalstationen används emellanåt i situationer där ett större antal punkter måste observeras från flera positioner, förklarar kapten Paweł Krótki, operationschef för SGPR Jastrzębie-Zdrój.Brandbekämpnings- och räddningsteamen i SGPR, särskilt operatörer av utrustning från Leica Geosystems, mäter och övervakar stabiliteten hos förstörda eller ostadiga strukturer i många brand- eller explosionsrelaterade incidenter varje år. De observerar och övervakar byggnadernas skick och ser till att de strukturella rörelserna hos väggar, tak eller liknande inte hotar räddningsinsatsens säkerhet.


Hur används totalstationer för övervakning av ostadiga strukturer?

När en brand har släckts och platsen har spärrats av gör SGPR-enhetens operationschef och operatören av totalstationerna de första observationerna, genomför rekognoscering och bedömer situationen så att övervakning kan utföras på ett säkert sätt. De tar fasta på faktorer såsom objektets storlek, omfattningen av området runt den skadade byggnaden, de använda enheternas räckvidd, den relativa säkerheten för räddningsenheter under arbetet på plats och eventuellt bevarande av byggnadsstrukturen. Därefter fastställs var totalstationerna från Leica Geosystems ska placeras.

Övervakningen av objektet/byggnaden börjar med att man identifierar och väljer ett visst antal utmärkande punkter på byggnadsstrukturen. Dessa punkter måste vara lätta att identifiera och ha utmärkande egenskaper. En totalstation bevakar kontinuerligt de definierade punkterna i fördefinierade tidsintervall. För att operationen ska lyckas är det viktigt att övervakningsåtgärderna under inga omständigheter hindrar tillträde för räddningsenheter som utför den direkta räddningsoperationen.

Observationen, mätningen och övervakningen av de utvalda punkterna i den berörda strukturen sker under hela operationen. Totalstationen TS16 från Leica Geosystems sköter detta arbete självständigt och automatiskt. Detta under förutsättning att de punkter som ska övervakas först har definierats och programmerats i programvaran GeoMoS, så att totalstationen ”instrueras” att mäta dem på lämpligt sätt. Leica Geosystems system är utrustat med en larmmodul som reagerar på förändringar i de uppmätta punkternas position och ger operatören visuell och akustisk återkoppling. Om någon punkt avviker från den ursprungliga positionen noteras och rapporteras det.

I byggnader som utsatts för brand finns risk för så kallad sekundär kollaps, något som kan vara extremt farligt. När en avvikelse observeras skickar totalstationen denna information till räddningsenhetens operationschef. Baserat på denna information fattar operationschefen omedelbart beslut om ytterligare åtgärder. Det kan handla om att tillfälligt eller till och med helt avbryta räddningsinsatsen eller att evakuera enheter som utför sökarbete i spillrorna för att säkra den ostabila strukturen på nytt. Åtgärderna är i regel tillfälliga så att räddningsinsatsen kan återupptas och slutföras säkert så snart platsen har säkrats.


Säkerheten för räddningsgrupper och möjliga offer är av största vikt

Räddningsinsatser i samband med brand, explosion eller byggkatastrofer är de mest komplicerade, komplexa och farliga uppgifter som utförs av specialiserade sök- och räddningsenheter inom brandkåren. Arbeten såsom röjning av katastrofområdet i situationer där det kan finnas brand under spillrorna, exponerade strömkablar eller gasläckage kan endast utföras av dessa specialutbildade och specialutrustade enheter. De viktigaste uppgifterna i det dagliga arbetet för de specialiserade brandbekämpningsstyrkorna är just att säkra drabbade områden så att säkerheten för de inblandade enheterna och eventuella offer som fortfarande är vid liv kan upprätthållas.

Kontakta våra experter inom allmän säkerhet, skydd och kriminaltekniska undersökningar

Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet
Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet

Avancerad brand- och explosionsutredning

Hur kan en brandplats dokumenteras när allt är täckt av sot och svärtat av rök?
Hur kan en brandplats dokumenteras när allt är täckt av sot och svärtat av rök?

Skapa din digitala tvilling för kriminaltekniska undersökningar med oss!

I våra blogginlägg förklarar vi hur våra geospatiala tekniker fungerar i tillämpningar för allmän säkerhet.
I våra blogginlägg förklarar vi hur våra geospatiala tekniker fungerar i tillämpningar för allmän säkerhet.

Utbildningscentrum

Vill du gå steget längre än traditionella utredningsmetoder eller fullända din dokumentationsteknik?
Vill du gå steget längre än traditionella utredningsmetoder eller fullända din dokumentationsteknik?