Warunki korzystania z serwisu

Dostęp i korzystanie ze strony leica-geosystems.com i podstron aktualnie znajdujących się na niej (łącznie "Strona") i należących do Leica Geosystems podlega Regulaminowi, który może być przez nas okresowo aktualizowany, bez uprzedniego powiadamiania. Dostęp i korzystanie podlega również wszystkim obowiązującym przepisom. W związku z korzystaniem ze Strony przez użytkownika, lub jakąkolwiek osobę albo podmiot, w imieniu którego użytkownik uzyskuje dostęp do Strony lub z niej korzysta, użytkownik akceptuje, bez ograniczeń lub zastrzeżeń "Regulamin" i zgadza się z Polityką Prywatności. Ponadto, kupując jakiekolwiek produkty Leica Geosystems i / lub korzystając z usług Leica Geosystems, będziesz podlegać i zgadzasz się na zobowiązania wynikające z wszelkich opublikowanych wytycznych i zasad, mających zastosowanie do takich produktów i / lub usług, które mogą być publikowane od czasu do czasu. Wszystkie takie wytyczne i zasady są włączone do niniejszego Regulaminu.
Przeczytaj te zasady uważnie i zapoznawaj się z nimi regularnie, ponieważ mogą ulec zmianie.

Regulamin

 1. Opis Usługi
 2. Polityka Prywatności
 3. Informacje o prawach autorskich
 4. Wykorzystanie zdjęć
 5. Informacje o znakach towarowych
 6. Wykorzystanie materiałów przez Leica Geosystems
 7. Linki i reklamodawcy
 8. Zachowanie się użytkownika Leica Geosystems
 9. Zastrzeżenia
10. Zrzeczenie się odpowiedzialności
11. Zastosowanie międzynarodowe
12. Zakończenie
13. Zawiadomienia i procedury dotyczące roszczeń o naruszenie praw autorskich
14. Podstawowe informacje


1. Opis Usługi
Leica Geosystems zapewnia użytkownikom dostęp do bogatych zasobów internetowych, w tym informacji dotyczących produktów LEICA GEOSYSTEMS, usług wsparcia i systemu do zakupu produktów LEICA GEOSYSTEMS. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Strona jest dostarczana "tak jak jest" i że Leica Geosystems nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, usunięcie, błędne dostarczenie lub niepowodzenie w przechowywaniu jakichkolwiek komunikatów od użytkownika. Aby korzystać ze Strony, użytkownik musi uzyskać bezpośredni dostęp do sieci WWW lub za pośrednictwem urządzeń, które uzyskują dostęp do treści internetowych i dokonywać wszelkich opłat za usługi związane z takim dostępem lub korzystać z bezpłatnego dostępu publicznego za pośrednictwem publicznych bibliotek. Ponadto, musisz zapewnić sobie lub uzyskać dostęp do całego sprzętu niezbędnego do nawiązania takiego połączenia z siecią WWW, w tym komputera i modemu lub innego urządzenia dostępowego. Leica Geosystems utrzymuje tę Stronę dla Twojej osobistej rozrywki, informacji i edukacji. Zapraszamy do przeglądania Strony. Użytkownik może drukować lub pobierać materiały należące do Leica Geosystems, które są wyświetlane na Stronie wyłącznie do celów niekomercyjnych, o ile zachowują wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawnych zastrzeżeniach zawartych w materiałach. Użytkownik nie może jednak sprzedawać, odtwarzać kodu źródłowego, dystrybuować, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, repostować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o zawartość Strony w całości lub częściowo w jakimkolwiek celu, bez pisemnej zgody Leica Geosystems lub właściciela takiej treści.

2. Polityka Prywatności
Dane rejestracyjne i niektóre informacje o Tobie podlegają Polityce Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną Polityką Prywatności.

3. Informacje o prawach autorskich
Należy założyć, że wszystko, co widzisz lub czytasz na Stronie, jest chronione prawami autorskimi, o ile nie zaznaczono inaczej, i nie może być używane, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, bez pisemnej zgody Leica Geosystems. Firma Leica Geosystems nie gwarantuje, że korzystanie z materiałów wyświetlanych na Stronie nie będzie naruszać praw osób trzecich, które nie są własnością ani nie są powiązane z Leica Geosystems.

4. Wykorzystanie zdjęć
Obrazy osób lub miejsc wyświetlanych na Stronie są własnością albo są wykorzystywane za zgodą Leica Geosystems. Wykorzystanie tych zdjęć przez Ciebie lub kogokolwiek innego przez Ciebie upoważnionego jest zabronione, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie zdjęć może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw dotyczących prywatności i reklamy oraz przepisów i ustaw dotyczących komunikacji.

5. Informacje o znakach towarowych
Znaki handlowe, logotypy i znaki usługowe wyświetlane na Stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Leica Geosystems i innych podmiotów (łącznie zwanych "Znakami handlowymi"). Żadne treści zawarte na Stronie nie powinny być interpretowane jako zgoda na wykorzystanie jakichkolwiek znaków handlowych bez pisemnej zgody Leica Geosytems lub strony trzeciej, która może być właścicielem tych znaków handlowych. Używanie znaków towarowych lub innych treści znajdujących się na Stronie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest surowo zabronione. Zostałeś również poinformowany, że Leica Geosystems będzie prawa do swojej własności intelektualnej w najszerszym zakresie prawa.

6. Wykorzystanie materiału przez Leica Geosystems
Wszelkie wiadomości lub materiały, które przesyłasz do Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Przesyłając lub wysyłając dowolną rzecz do Leica Geosystems lub za pośrednictwem Strony, udzielasz Leica Geosystems lub jej podmiotom stowarzyszonym nieodwołalnej, ogólnoświatowej, darmowej licencji do powielania, modyfikowania, dostosowywania i publikowania materiałów, w całości lub w części w dowolnym celu, ale bez ograniczania do reprodukcji, ujawniania, przesyłania, publikowania, przesyłania i zamieszczania w dowolnych mediach, które są obecnie znane lub zostaną wprowadzone w przyszłości. Ponadto Leica Geosystems może dowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, praktyczną wiedzę lub techniki zawarte w każdej komunikacji wysyłanej do Strony w dowolnym celu, w tym między innymi opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów lub usług wykorzystujących takie informacje. Podczas korzystania ze Strony, możesz przesłać dane, a Leica Geosystems może gromadzić pewne ograniczone informacje o Tobie i Twoim użytkowaniu strony internetowej zgodnie z Polityką Prywatności Leica Geosystems.

7. Linki i reklamodawcy
Leica Geosystems nie dokonała przeglądu wszystkich stron internetowych powiązanych ze swoją Stroną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek stron zewnętrznych lub jakichkolwiek innych stron powiązanych z tą Stroną. Jeśli łączysz się z naszą Stroną lub innymi stronami, robisz to na własne ryzyko i bez rekomendacji, poparcia i odpowiedzialności Leica Geosystems. Twoja korespondencja lub kontakty handlowe z reklamodawcami znalezionymi na Stronie lub za jej pośrednictwem, w tym płatności i dostarczanie powiązanych towarów lub usług oraz wszelkie inne warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami są zawierane wyłącznie między Tobą a takimi reklamodawcami. Leica Geosystems nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w związku z takimi transakcjami lub w wyniku obecności takich reklamodawców na Stronie. Zapraszamy do tworzenia odnośników do naszej Strony. Możesz utworzyć hiperłącze do tej Strony, o ile link i użycie tego linku nie oznaczają ani nie sugerują sponsorowania, popierania ani afiliacji Ciebie lub strony przez Leica Geosystems. Bez uprzedniej pisemnej zgody Leica Geosystems, użytkownik nie może tworzyć żadnych treści Strony, ani umieszczać na innej stronie lub innej usłudze praw własności intelektualnej Leica Geosystems lub któregokolwiek z jej licencjodawców.

8. Zachowanie się użytkownika Leica Geosystems
Zabronione jest łamanie lub próba naruszenia bezpieczeństwa Strony, w tym między innymi (a) dostęp do danych nieprzeznaczonych dla danego użytkownika lub logowanie do serwera lub konta, do których użytkownik nie ma uprawnień, (b) próba sondowania, skanowania lub testowania luki w zabezpieczeniach systemu lub sieci lub naruszenia zabezpieczenia lub środków uwierzytelniających bez odpowiedniego upoważnienia, (c) próba ingerowania w obsługę dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym bez ograniczeń, poprzez przesyłanie wirusów na Stronę, przeciążanie, "zalewanie", "spamowanie", "mailowanie" lub "awarie", (d) wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym informacji o promocjach i / lub reklamowanie produktów lub usług, lub (e) fałszowanie dowolnego nagłówku pakietu TCP/IP lub dowolnej części informacji w dowolnej wiadomości e-mail lub w grupie dyskusyjnej. Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Leica Geosystems będzie badać zdarzenia, które mogą wiązać się z naruszeniami oraz może współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia.

9. Zastrzeżenia
Leica Geosystems nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do Strony lub jej dokładności. Leica Geosystems nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub zaniedbania w treści lub działaniu Strony. W przypadku, gdy produkt lub usługa Leica Geosystems znajduje się na liście w niewłaściwej cenie z powodu błędu literowego lub błędu w informacjach o cenach otrzymanych od naszych dostawców, Leica Geosystems ma prawo do odmowy lub anulowania zamówień złożonych na produkt lub usługę wymienione w nieprawidłowej cenie. Leica Geosystems ma prawo odmówić lub anulować takie zamówienia bez względu na to, czy zamówienie zostało potwierdzone i czy została obciążona Twoja karta kredytowa. Jeśli Twoja karta kredytowa została już obciążona kosztami zakupu, a Twoje zamówienie zostanie anulowane, Leica Geosystems zwróci pobrane środki na Twoje konto.

10. Zrzeczenie się odpowiedzialności
Korzystasz i przeglądasz Stronę na własne ryzyko. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Leica Geosystems nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, usunięcie lub niewłaściwe dostarczenie jakichkolwiek wiadomości. LEICA GEOSYSTEMS, JEJ PODMIOTY ZALEŻNE, REKLAMODAWCY, JEJ I ICH DYREKTORZY, FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE STRONY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE, DOSTARCZANIE LUB PRODUKCJĘ STRONY INTERNETOWEJ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE LUB MORALNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z TWOJEGO DOSTĘPU LUB WYKORZYSTANIA TEJ STRONY. BEZ POWYŻSZEGO OGRANICZENIA, WSZYSTKO NA STRONIE JEST DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI "W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO SPRECYZOWANEJ, JAK I DOMNIEMANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA LEICA GEOSYSTEMS NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UMYŚLNE, KARNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, NAWET JEŚLI FIRMA LEICA GEOSYSTEMS ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, CZY WYSTĄPIŁY ONE W RAMACH REALIZOWANEJ UMOWY, ZANIEDBANIA ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEGO PRZYPADKU WYNIKAJĄCEGO Z UŻYCIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA LUB UŻYTECZNOŚCI DANYCH, USŁUG, PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA STRONIE. NINIEJSZE OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ NAWET W PRZYPADKU ZANIEDBANIA JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO. Należy pamiętać, że nie wszystkie regulacje prawne muszą zezwalać na wyłączenie domniemanych gwarancji, więc niektóre z powyższych wyjątków mogą nie mieć zastosowania. Leica Geosystems nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inną Twoją własność z powodu dostępu do Strony, korzystania z niej, przeglądania jej lub pobierania jakichkolwiek plików, materiałów, danych, tekstów, obrazów, wideo lub audio.

11. Zastosowanie międzynarodowe
Oprogramowanie i inne materiały z tej Strony mogą podlegać kontroli w Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i / lub w innym kraju, do którego eksportowane ograniczenia mogą mieć zastosowanie. Przepisy dotyczące kontroli eksportowej, zabraniają udostępniania określonych danych technicznych i oprogramowania do określonych krajów. Żadne oprogramowanie z tej Strony nie może być pobierane ani eksportowane do takich krajów, firm i / lub osób fizycznych, które mogą podlegać ograniczeniom eksportowym. Leica Geosystems nie zezwala na pobieranie lub eksportowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub danych technicznych ze Strony do jakiejkolwiek jurysdykcji zabronionej przez przepisy eksportowe.

12. Zakończenie
Leica Geosystems zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego modyfikowania lub zaprzestania udostępniania tymczasowo lub na stałe Strony (lub dowolnej jej części) z powiadomieniem lub bez powiadomienia z jakiegokolwiek powodu. Zgadzasz się, że Leica Geosystems nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie lub osób trzecich za modyfikację, zawieszenie lub przerwanie działalności Strony.

13. Zawiadomienia i procedury dotyczące roszczeń o naruszenie praw autorskich
Powiadomienia o roszczeniach i o naruszeniach praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego administratora Strony, którego adres znajduje się poniżej. WSZYSTKIE ZAPYTANIA NIEZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM PONIŻSZEJ PROCEDURY BĘDĄ SKUTKOWAĆ BRAKIEM ODPOWIEDZI. Leica Geosystems szanuje własność intelektualną innych osób i prosi naszych użytkowników i odwiedzających o to samo. Leica Geosystems będzie przetwarzać i badać zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw i podejmie odpowiednie działania w ramach obowiązujących przepisów dotyczących własności intelektualnej. Po otrzymaniu zawiadomienia, Leica Geosystems podejmuje działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich materiałów uznanych za naruszające lub podlegające działaniu naruszającemu prawo i będzie działać w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do jakiegokolwiek odniesienia lub materiału czy działalności, która została uznana za naruszającą.
Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, przekaż Leica Geosystems taką informację. Informujemy, że powiadomienie aby było skuteczne, musi zawierać WSZYSTKIE poniższe informacje:

  1. Własnoręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela do prawa autorskiego, które zostało przypuszczalnie naruszone;
  2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone;
  3. opis miejsca na Stronie, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa;
  4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail oraz wszelkie inne informacje, które są wystarczające, aby umożliwić Leica Geosystems skontaktowanie się z Tobą;
  5. Twoje oświadczenie, że działasz w dobrej wierze, że sporne użycie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;
  6. Twoje oświadczenie złożone ze świadomością odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Zgłoszenia roszczeń o naruszenie praw autorskich należy kierować:
Pocztą:
Leica Geosystems Sp. z o.o.
Obsługa prawna firmy
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Polska
Faksem: +48 22 359 59 01

WAŻNA UWAGA:
POWYŻSZE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE WYŁĄCZNIE DO POWIADOMIENIA FIRMY LEICA GEOSYSTEMS, ŻE PRAWA AUTORSKIE DO TWOICH MATERIAŁÓW MOGŁY ZOSTAĆ NARUSZONE. WSZYSTKIE INNE PYTANIA, NP. ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI, PROŚBY LUB PYTANIA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE W TYM PROCESIE.

14. Informacje ogólne
Jest to cała umowa między Tobą a Leica Geosystems dotycząca korzystania ze Strony internetowej. Zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Leica Geosystems dotyczące korzystania ze Strony internetowej. Jako użytkownik możesz również podlegać dodatkowym Regulaminom, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania ze sklepu internetowego DISTO™, usług podmiotów powiązanych, treści innych stron internetowych lub oprogramowania innych firm. Leica Geosystems może w dowolnym momencie dokonać zmian niniejszego Regulaminu, aktualizując Stronę internetową. Zmiany są wiążące dla użytkownika, powinien okresowo odwiedzać tę Stronę, aby zapoznać się z aktualnym Regulaminem, którym jest związany. Brak możliwości skorzystania lub egzekwowania przez Leica Geosystems z jakiegokolwiek prawa lub postanowienia związanego z Regulaminem nie stanowi zrzeczenia się takiego postanowienia. Korzystanie z tej Strony podlega pod każdym względem przepisom prawa szwajcarskiego, bez względu na wybór przepisów prawa, i nie przez 1980 U.N. Konwencja dotycząca umów międzynarodowej sprzedaży towarów. Użytkownik zgadza się, że jurysdykcja i miejsce w postępowaniu prawnym, bezpośrednio lub pośrednio związanym z niniejszą Stroną (w tym między innymi, ale nie tylko, z zakupem produktów Leica Geosystems) znajduje się w sądach powszechnych w miejscu prowadzenia działalności przez Leica Geosystems w Balgach, w Szwajcarii. Wszelkie powództwa lub roszczenia dotyczące Strony internetowej (w tym między innymi zakupu produktów Leica Geosystems), muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od daty powstania. Niepowodzenie Leica Geosystems w egzekwowaniu ścisłego przestrzegania jakichkolwiek elementów niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani przebieg postępowania między stronami, ani praktyka handlowa nie mają na celu zmiany żadnego z tych warunków i postanowień Regulaminu. Leica Geosystems może zmieniać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, jakiemukolwiek podmiotowi w dowolnym momencie bez powiadomienia. Leica Geosystems nie gwarantuje, że materiały znajdujące się na Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach oraz, że istnieje możliwość korzystania z nich na terytoriach, gdzie są nielegalne lub zabronione. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do tej Strony z lokalizacji poza Szwajcarią, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu ich przebywania. Nie wolno używać ani eksportować materiałów z naruszeniem jakichkolwiek przepisów i regulacji. Wszelkie roszczenia dotyczące materiałów będą podlegały przepisom prawa materialnego Szwajcarii.

Copyright © 2015 Leica Geosystems. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.