Leica DISTO™ paket

Leica DISTO™ S910 Pro Pack

Leica DISTO™ S910 Pro Pack

DISTO S910, stativ, finjusteringsadapter i transportväska.

Leica DISTO™ D810 Pro Package

Leica DISTO™ D810

DISTO D810, stativ, finjusteringsadapter i transportväska.