Leica Captivate v2.30 - kolejna świetna wersja

Oprogramowanie Leica Captivate v2.30 jest już dostępne

Leica V2.30

Po wydaniu Leica Captivate w wersji 2.10 i 2.20 otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii na temat nowych funkcji. Znowu słuchaliśmy naszych użytkowników i miejmy nadzieję, że ponownie otrzymamy dobre komentarze dotyczące Leica Captivate w wersji 2.30.

W przypadku nowej wersji, wydanej 26 czerwca 2017 r., skoncentrowaliśmy się na dwóch funkcjach, z którymi pracuje większość naszych użytkowników.

Głównymi elementami nowej wersji są aplikacje do kodowania i znaczników linii oraz tyczenia. Przyjrzyjmy się dokładniej temu, co zrobiliśmy.

Nowe funkcje do kodowania i obsługi linii

Przyjrzyjmy się ulepszeniom dotyczącym linii.

Obsługa kodów linii

Nowa wersja Leica Captivate obsługuje kody linii oprócz już dostępnej funkcji kodów punktów. Podczas importu rysunków CAD do Leica Captivate, nazwa warstwy zawierającej linię zostanie teraz zaimportowana jako kod linii. Może to zostać użyte w celu dostarczenia dodatkowych informacji w terenie i na odwrót - linie mierzone w terenie mogą otrzymać kod i atrybuty będące dodatkowymi informacjami dla osób edytujących pomiary w biurze.


Eksport znaczników linii do ASCII

Niektóre programy CAD innych producentów, odtwarzają linię, która została pomierzona w terenie, odczytując znacznik linii zapisany z każdym punktem pochodzącym z importu ASCII.

Oprogramowanie Leica Captivate w wersji 2.30 pozwala teraz definiować używane znaczniki linii w oknie Ustawienia kodowania.

Gdy zostanie pomierzony punkt składający się na linię, to znacznik linii zostanie automatycznie zapisany z tym punktem. Gdy pomierzona linia będzie edytowana, to ta linia zostanie zaktualizowana, a ponadto znaczniki linii należące do punktów również zostaną zaktualizowane.

Okna zawierające kody w aplikacjach do tyczenia / kontroli dróg oraz pomiaru względem linii

W oprogramowaniu Leica Captivate v.2.30, do aplikacji przeznaczonych do tyczenia / kontroli dróg i aplikacji do pomiarów względem linii, dodano możliwość kodowania z użyciem okien zawierających kody. To będzie bardzo przydatne podczas przeprowadzania pomiarów topograficznych wzdłuż dróg lub linii odniesienia, np. w pewnym korytarzu po lewej i prawej stronie osi projektowanej drogi, gdy podczas tych pomiarów są używane kody.

okna zawierające kodyOkna zawierające kody w aplikacjach do tyczenia / kontroli dróg oraz pomiaru względem linii

Przypisywanie kodów do punktów pomierzonych z niedostępną wysokością

Dzięki tej nowej funkcji nie ma potrzeby dodawania kodów do punktów wysokościowych w oprogramowaniu biurowym, ponieważ mogą one być kodowane bezpośrednio w terenie.

kod punktu niedostępnegoZakładka "Nowy kod" w aplikacji "Pomiar punktu niedostępnego"

Dzięki tej nowej funkcji nie ma potrzeby dodawania kodów do punktów wysokościowych w oprogramowaniu biurowym, ponieważ mogą one być kodowane bezpośrednio w terenie.

Wydłużona nazwa kodu

W Leica Captivate v2.30 możliwe długości nazw kodów, opisów kodów i atrybutów zostały wydłużone z 16 do 48 znaków. Obejmuje to kody punktów, kody swobodne i kody linii.

Większa długość jest szczególnie przydatna do wprowadzenia dodatkowych informacji w kodzie obiektu, takich jak poleceń dotyczących linii lub instrukcji dotyczących tyczenia w terenie.

Nowe funkcje związane z tyczeniem

Dla każdego, kto korzysta z aplikacji do tyczenia, wprowadziliśmy wiele ulepszeń i nowych funkcji dostępnych w oprogramowaniu Leica Captivate v2.30. Większość nowych funkcji jest powiązanych z tyczeniem dróg, ale jest też jedna do tyczenia punktów.

Zapisywanie wytyczonego punktu z kilkoma wysokościami

W przypadku niektórych prac związanych z tyczeniem, warto zapisać mierzony punkt z więcej niż jedną wysokością. Jednym z przykładów jest tyczenie studzienek. Podczas pomiaru środka studzienki, kanał odpływowy może mieć połączenia z innymi kanałami na różnych wysokościach. Leica Captivate pozwala teraz na zapisanie wielu wysokości z tyczonym punktem. W trakcie pomiaru, oprogramowanie wyświetla wartości "w dół" i "w górę" dla tych wprowadzonych wysokości.

Nowa funkcja jest dostępna w aplikacji do tyczenia punktów i aplikacji do tyczenia DTM.

wiele wysokościDodatkowe wysokości wprowadzone dla wytyczonego punktu

Tyczenie łuków wzdłuż cięciw

Nowość pomagająca w tyczeniu dróg. Pierwsza nowa funkcja powiązana z tyczeniem łuków. W niektórych krajach, podczas tyczenia łuków w osiowaniu (oś 2D, niweleta), kilometraż nie jest obliczany wzdłuż osi ale wzdłuż zdefiniowanych cięciw łuku. Leica Captivate v2.30 obsługuje teraz metodę definicji cięciwy co zapobiega błędom.

Nowe okno wyświetlające przekrój poprzeczny tyczonej drogi

Inne nowe funkcje do tyczenia dróg są powiązane z oknem przekroju poprzecznego, które wyświetla pionowy przekrój osiowania.

W Leica Captivate v2.30, okno przekroju poprzecznego wyświetla teraz zawartość plików DTM i CAD dołączonych do obiektu. Ponadto wprowadzono nowe ustawienie, które pozwala użytkownikom zdefiniować, czy wszystkie warstwy drogi powinny być wyświetlane podczas przechodzenia na widok przekroju poprzecznego.

Zatem w oknie przekroju poprzecznego, wszystkie dane dostępne na określonym kilometrażu będą teraz dobrze widoczne, dając pełne informacje na temat projektu.

rysunek - 1W Widoku 3D wyświetlane są: obiekt DTM, plik CAD i zawartość aktywnych warstw

przekrój poprzecznyW oknie przekroju poprzecznego wyświetlane są: obiekt DTM, plik CAD i zawartość aktywnych warstw

Jednak rozszerzona zawartość przekroju poprzecznego oznacza, że może on być trochę mniej czytelny. Dlatego dodaliśmy ustawienie umożliwiające pionowe rozciągnięcie widoku przekroju poprzecznego. Użytkownicy mogą określić, jak bardzo widok powinien zostać rozciągnięty, a tym samym mogą dostosować ustawienie, w zależności od ilości informacji wyświetlanych w przekroju.

Trzecią dodatkową funkcją w przekroju poprzecznym jest możliwość wybrania aktywnej warstwy. Dzięki temu użytkownicy mogą zmieniać aktywną warstwę bezpośrednio w aplikacji do tyczenia / kontroli dróg bez potrzeby przechodzenia do innego okna. Powinno to przyspieszyć pracę i ułatwić sprawdzenie różnych elementów projektowych, również w widoku poziomym.

Inteligentne ulepszenia

Na koniec dodaliśmy kilka zmian, o które poproszono nas wiele razy.

Ukrywanie Widoku 3D w aplikacjach

Pierwsza zmiana, którą zaczęliśmy wprowadzać już w Leica Captivate v.2.20, tam gdzie było możliwe, to ukrywanie widoku 3D w aplikacji pomiarowej, co pozwala zobaczyć więcej informacji na temat pomiaru podczas pracy i włączanie Widoku 3D tylko w razie potrzeby. W Leica Captivate v.2.30 jest to również możliwe w aplikacji "Pomiar względem linii" i wszystkich aplikacjach do tyczenia. Pozwala to na szybkie i łatwe przełączanie między informacjami graficznymi i liczbowymi, oszczędzając czas i zapewniając wczesne wykrycie niezgodności.

Ciągłe korzystanie z wielkich liter

Druga nowa funkcja dotyczy wprowadzania informacji do oprogramowania Leica Captivate. Niektórzy użytkownicy preferują pisanie wszystkich liter alfabetu wielkimi literami. Dzięki nowej funkcji Leica Captivate v2.30 użytkownicy mogą aktywować wprowadzanie znaków alfabetycznych wielkimi literami, a program zapisze to ustawienie podczas pracy, a także po wyłączeniu i ponownym włączeniu instrumentu.

Powiadamianie o nowej wersji Leica Captivate

Planujemy kontynuować regularne wydawanie nowych wersji, wprowadzając na rynek nowe funkcje - szybko i w krótkich odstępach. Aby użytkownicy mogli z nich skorzystać, warto być informowanym o nowych wersjach. Od Leica Captivate v.2.30 użytkownicy będą informowani bezpośrednio na CS20, CS35 lub TS / MS o każdej nowej wersji Leica Captivate dostępnej na portalu myWorld, jeśli instrument będzie mieć połączenie z Internetem. Nasi użytkownicy będą mogli zacząć korzystać z nowych funkcji, gdy tylko zostaną one wydane.

Jak można pobrać nową wersję?

Nowa wersja oprogramowania terenowego Leica Captivate v2.30 będzie dostępna do pobrania z portalu myWorld i zostanie załadowana do wszystkich produktów z oprogramowaniem Leica Captivate przed dostawą z fabryki. Aby zainstalować nową wersję na Twoim kontrolerze lub tachimetrze, na instrumencie musi znajdować się licencja na Pakiet Opieki Technicznej (CCP) ważna co najmniej do 01.05.2017.

W razie jakichkolwiek szczególnych życzeń, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Leica Geosystems.

Elke Hacker

Elke Hacker
Starszy Manager Produktu, Oprogramowanie Terenowe
Leica Geosystems

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.