Od kodowania do tyczenia – 9 nowych sposobów zwiększenia wydajności w Leica Captivate v3.0

Ulepszony model pracy w Leica Captivate v3.0

Leica Captivate

Jak we wszystkim - czas to pieniądz, również w świecie geodezji i budownictwa, dlatego dzisiaj omówimy 9 obszarów, w których wprowadziliśmy ulepszenia w Leica Captivate v3.0, które pomogą przyspieszyć pracę i zwiększyć jej wydajność .

1) Bardziej efektywny sposób obsługi punktów osnowy

Te liczne zmiany zostały opisane w poprzednim artykule na temat Leica Captivate v3.0 , przeczytaj go, aby uzyskać szczegółowe informacje. Leica Captivate v3.0 umożliwia połączenie kilku obiektów zawierających punkty osnowy i dane projektowe w jeden obiekt roboczy. W ten sposób wszystkie stanowiska, punkty do wytyczenia i osiowania używane w obiekcie roboczym są automatycznie aktywowane po wybraniu obiektu w panelu głównym. Pozwala również na jednoczesne używanie danych osnowy geodezyjnej z więcej niż jednego obiektu i ukrywanie obiektów w menu głównym, aby zachować porządek i pokazać tylko to, co jest potrzebne w danym momencie.

Leica Captivate

Obiekty kontrolne i projektowe można powiązać z obiektem roboczym.

 

Leica Captivate

W nowym oknie Zarządzanie Obiektem, obiekty można ustawić jako
widoczne/niewidoczne dla menu głównego.

2) Szybsze kodowanie i tworzenie linii

Funkcja kodowania i tworzenia linii w aplikacji Mierz jest jedną z najczęściej używanych funkcji i wprowadziliśmy kilka zmian, aby jeszcze bardziej ją przyspieszyć.

Po pierwsze, dodaliśmy klawisz skrótu umożliwiający dostęp do okna Wczytaj Szablon Kodów. Pozwala to na łatwą zmianę kolejności kodów podczas przełączania między przekrojami poprzecznymi.

Ponadto dodaliśmy pięć nowych skrótów klawiszowych, które umożliwiają przełączanie podświetlonego pola kodu między kodem linii a kodem innym niż linia za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Pozwala również na szybkie rozpoczynanie nowych linii. Na przykład, jeśli mierzysz drzewo, a następnie chcesz rozpocząć linię drzew, naciśnij na nowy klawisz skrótu Użytkownik - Początek linii, a kod zostanie zmieniony, aby rozpocząć linię drzew.

Leica Captivate

Nowe klawisze skrótu do szybkiego przełączania kodowania między liniami i innymi obiektami

Trzecia zmiana jest niewielką poprawą, ale zrobi różnicę dla wszystkich pracujących z atrybutami posiadającymi wartość. Po wybraniu wartości atrybutu, naciśnięcie przycisku „Enter” zamknie listę wyboru, ale nie przeniesie fokusu do następnego pola. Działa to w nowej wersji, dzięki czemu wprowadzanie wartości atrybutów jest znacznie płynniejsze.

I wreszcie zmiana w kodowaniu wielokrotnym (multi kodowanie), które może być najbardziej przydatne podczas pomiarów przewodów, rurociągów lub podobnych obiektów – teraz można na stałe zachować kodowanie wielokrotne. Pozwala to na kolejne pomiary wielu punktów z tymi samymi współrzędnymi, ale różnymi kodami. Stałe kodowanie wielokrotne może być przydatne, gdy na przykład kilka przewodów lub rur łączy się i wymaga jednoczesnego pomiaru.

Leica Captivate

Łączenie rurociągu do pomiaru


Leica Captivate

Funkcja kodowania wielokrotnego (multi kodowanie) umożliwiła pomiar połączonego rurociągu

Poza tym wyłączyliśmy ponowne sortowanie pól zawierających kody, gdy kodowanie wielokrotne jest włączone na stałe, dzięki czemu zapisywanie punktów jest znacznie szybsze.

3) Łatwe tworzenie raportów na temat tyczenia

Geodeci mogą potrzebować szybkiego i łatwego generowania raportów dotyczących punktów, które zostały wytyczone. Te informacje mogą być potrzebne w różnych formatach. Chociaż obiekt może zawierać różne dane (punkty pomierzone, osnowa, punkty wytyczone), dla takiego raportu istotne są tylko dane dotyczące tyczenia.

Leica Captivate v3.0 obsługuje teraz eksport określonych przez użytkownika danych bezpośrednio z poziomu aplikacji Tycz punkty. Potrzebne dane mogą być dostarczone w wymaganym formacie i tworzone bezpośrednio w terenie, bez konieczności korzystania z programów biurowych lub dalszej edycji plików.

Leica Captivate

Zawartość raportu z tyczenia można zdefiniować i zapisać do późniejszego wykorzystania.


Leica Captivate

Zawartość raportu z tyczenia wyświetlana w programie Microsoft Excel

4) Szybszy dostęp do funkcji

Podczas pracy w dowolnym oprogramowaniu każde naciśnięcie przycisku wymaga czasu. Im mniej przycisków do naciśnięcia, tym więcej czasu można zaoszczędzić. Dlatego dodaliśmy nowe skróty klawiszowe, aby umożliwić szybszy dostęp do często używanych funkcji.

Nowe skróty klawiszowe umożliwiają:

  • Wybór najbliższego punkt podczas tyczenia punktów za pomocą odbiornika GS. Ta funkcja była do tej pory dostępna w menu narzędzi, a teraz jest skrótem klawiszowym zapewniającym szybszy dostęp.
  • Dostęp do ustawień, aby łatwo włączać i wyłączać wskaźnik laserowy podczas pracy w aplikacji
  • Dostęp do okna szablonów numerów punktów, aby łatwo zmienić zasadę numeracji punktów (np. przy każdym nowym przekroju do pomiaru)

5) Łatwiejsza konfiguracja instrumentu

Wprowadziliśmy 2 zmiany w ogólnej konfiguracji instrumentów.

Pierwsza zmiana dotyczy narzędzia Transfer obiektów użytkownika, które umożliwia teraz wykluczanie obiektów podczas przenoszenia ustawień z jednego instrumentu do drugiego. Do tej pory obiekty były zawsze uwzględniane, co powodowało konieczność ich usuwania na nowym instrumencie. Teraz ustawienia można łatwo przenieść na nowe instrumenty bez konieczności późniejszego usuwania obiektów.

Druga zmiana jest ogólna – wszędzie tam, gdzie można wprowadzić hasło, pojawi się pole wyboru pozwalające na wyświetlenie hasła w postaci zwykłego tekstu. Dzięki temu wprowadzanie skomplikowanych haseł jest mniej podatne na błędy, co może na przykład znacznie ułatwić logowanie do sieci SmartNet.

Leica Captivate

Hasło wyświetlane czysty tekst

6) Więcej informacji o punkcie

Leica Captivate umożliwia wprowadzanie offsetów mierzonych punktów i wielu wysokości tyczonych punktów w aplikacji. Jednak po zapisaniu punktów wartości te nie mogły już zostać zmienione. W nowej wersji Leica Captivate, offsety i wielokrotne wysokości wprowadzone dla każdego punktu są wyświetlane w zarządzaniu danymi i w razie potrzeby można je edytować i aktualizować później, przed wysłaniem ich do biura.

W przypadku wytyczonych punktów, wyniki tyczenia wyświetlane w aplikacjach do tyczenia, są teraz wyświetlane również w oknie do zarządzania danymi dla każdego punktu, co pozwala na ich ponowne wykorzystanie w późniejszym czasie. Może to pomóc na przykład, jeśli kołek zostanie przewrócony na placu budowy i trzeba go ponownie wytyczyć i ponownie oznakować.

Leica Captivate

Wyświetlanie wyników tyczenia w oknie Edycja punktu

7) Szybsze ustawianie stanowisk instrumentu

Istnieją dwie zmiany, które mogą pomóc skrócić czas niezbędny na ustawienie stanowiska. Pierwsza może zmniejszyć ilość stanowisk tachimetru potrzebnych do wykonania pomiaru, a druga może przyspieszyć ustawianie stanowiska metodą Orientacja względem linii.

Rozpoczynając pracę, geodeta ocenia obszar do pomiaru, a następnie wybiera najlepszą lokalizację do ustawienia tachimetru – zwykle starając się zminimalizować ilość stanowisk. Podczas pomiaru geodeta może zdać sobie sprawę, że musi zmierzyć dodatkowe punkty, co wymaga dodatkowych stanowisk, czasami tylko do pomierzenia bardzo małej liczby punktów. Aby zaoszczędzić czas potrzebny na ustawienie dodatkowych stanowisk, funkcja Pomiar Punktu Ukrytego jest teraz dostępna w CS20, również podczas pracy w trybie TS. Pozwala to na użycie wewnętrznego Disto CS20 do pomiaru odległości do punktów ukrytych, a następnie obliczenie współrzędnych tych punktów. Może to spowodować, że ustawianie dodatkowych stanowisk nie będzie konieczne, co znacznie skróci czas potrzebny na wykonanie zadania pomiarowego.

Leica Captivate

Nowa Aplikacja aplikacji Pomiar Punktu Ukrytego w trybie TS

Aby bezpośrednio zaoszczędzić czas na ustawianiu stanowiska instrumentu, rozszerzyliśmy metodę Orientacja względem linii. Istnieje teraz możliwość wybrania istniejącego punktu w celu zdefiniowania linii do orientacji, zamiast wpisywania współrzędnych punktu. Co więcej, linia względem której następuje orientacja może teraz definiować dowolny azymut zamiast tylko kierunku osi X lub Y. To sprawia, że ​​metoda Orientacja względem linii jest znacznie bardziej elastyczna, co umożliwia bardziej wszechstronne pomiary.

8) Usprawnienia aplikacji Drogi

Podczas tyczenia osiowania drogi, na projekcie mogą znajdować się pojedyncze punkty, które nie należą do osiowania. Na przykład, jeśli na planie znajduje się hydrant przeciwpożarowy z lokalizacją określoną przez kilometraż i offset, przydatna będzie możliwość wytyczenia tego pojedynczego punktu podczas pracy na drodze, bez potrzeby opuszczania aplikacji. Dlatego rozszerzyliśmy narzędzie COGO w aplikacji Drogi o nowe metody, które umożliwiają tworzenie punktów z informacjami o kilometrażu i offsecie.

Leica Captivate

3 nowe metody dostępne w narzędziu COGO Drogi


Leica Captivate

Nowe punkty utworzone wzdłuż osiowania z równymi przyrostami kilometrażu,
odległością i offsetem wysokości

Nie trzeba już obliczać współrzędnych tych punktów ani opuszczać aplikacji Drogi, aby wprowadzić je i używać w Leica Captivate.

Co więcej, Leica Captivate v3.0 pokazuje teraz długość osiowania jako metadane podczas wybierania osiowania. Łatwy dostęp do informacji o długości osiowania może być korzystny, na przykład jeśli klient chce wiedzieć, ile metrów bieżących łącznie przypada na dany odcinek.

9) Poprawa szybkości obsługi danych CAD

W przypadku bardzo dużych plików CAD, Leica Captivate czasami napotykała problemy z wydajnością podczas wyświetlania ich w aplikacji Widok 3D. W Leica Captivate v3.0 znacznie poprawiliśmy wydajność wyświetlania danych CAD, dzięki czemu aplikacja Widok 3D może teraz płynnie obsługiwać duże pliki CAD.

I to wszystko – nasze 9 ulepszeń przyspieszających pracę w Leica Captivate. Ostatnim ulepszeniem jest możliwość opcjonalnego przeglądania DTM jako powierzchni 3D. To ulepszenie nie zostało wprowadzone w celu poprawy wydajności, ale w celu lepszej widoczności. Spójrz na zrzut ekranu poniżej.

Leica Captivate

DTM pokazany jako powierzchnia 3D

Jak można pobrać nową wersję?

Jeśli chcesz pobrać nowe oprogramowanie Leica Captivate v3.0, będzie ono dostępne na portalu Leica myWorld po 1 grudnia 2017 r. Do instalacji wymagana jest licencja Customer Care Package (CCP) ważna co najmniej do 1 grudnia 2017 r. Jeśli masz jakieś pytania lub życzenia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystems.


Elke Hacker,

Starszy Manager Produktu, Oprogramowanie Terenowe, Leica Geosystems

Software with familiar apps and easy-to-use touch technology
Software with familiar apps and easy-to-use touch technology

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.

Od kodowania do tyczenia – 9 nowych sposobów zwiększenia wydajności w Leica Captivate v3.0

Nowa wersja Leica Captivate zapewnia większą wydajność
Nowa wersja Leica Captivate zapewnia większą wydajność