Från kodning till utsättning – 9 nya sätt att öka effektiviteten med Leica Captivate v3.0

Förbättra arbetsflödena med Leica Captivate v3.0

Leica Captivate

Tid är pengar – och det gäller förstås också när det kommer till mätning och anläggningsbyggande. Därför har vi uppdaterat 9 funktioner i den nya Leica Captivate v3.0 som kommer att snabba upp arbetsprocesserna och öka effektiviteten.

1) Effektivare hantering av kända punkter

För mer information om de förändrade funktionerna kan du läsa en tidigare publicerad artikel om Leica Captivate v3.0. Leica Captivate v3.0 gör det möjligt att koppla flera projekt med kända punkter och konstruktionsdata till ett aktuellt jobb. På så sätt aktiveras automatiskt alla utsättningsdata och linjedata som används med ett aktuellt jobb när det väljs på hempanelen. Med Leica Captivate kan också styrdata från mer än ett jobb kan användas parallellt och döljas i hempanelen så att du bara ser det som behövs för stunden.

Leica Captivate

Styrning och designjobb kan kopplas till det aktuella jobbet.

 

Leica Captivate

I den nya Job Management-panelen (Hantera jobb) kan man
välja att dölja eller visa jobb för hempanelen.

2) Snabbare kodning och linjeutsättning

Funktionen för kodning och linjeutsättning i Measure-appen är en av de funktioner som används mest, och vi har gjort flera förändringar för att den ska bli ännu snabbare.

Först lade vi till en snabbtangent som öppnar panelen Load Code Template (Ladda upp kodmall). Med denna kan man enkelt ändra kodsekvensen när man växlar mellan tvärsektioner.

Vi har också lagt till fem nya snabbtangenter som gör att man kan byta statusen för linjeutsättningskod i en markerad kodruta med ett snabbt knapptryck. Tangenterna gör också att du snabbt kan börja på nya rader. Om du till exempel mäter ett träd och vill börja mäta en hel rad av träd trycker du på den nya snabbtangenten User - Begin line (Användare - Starta rad) och koden ändras för att starta en rad med träd.

Leica Captivate

Nya snabbtangenter för att snabbt byta kodning från linjeutsättning till annan typ av kodning

Den tredje förändringen är en liten förbättring som kommer att göra skillnad för alla som arbetar med attributvärden. I den tidigare versionen stängdes urvalslistan när ett attributvärde valdes och användaren tryckte på ”Enter”, men fokus flyttades inte till nästa fält. I den nya versionen flyttas fokus, vilket gör inmatningen av attributvärden mycket smidigare.

Och sist men inte minst har vi uppdaterat multikodningsfunktionen så att den kan vara permanent aktiverad – mycket användbart vid mätning av kablar, rörledningar och liknande. Detta möjliggör efterföljande mätningar av flera punkter som har samma koordinat men olika koder. Permanent multikodning kan vara användbart till exempel när flera kablar eller rörledningar löper samman och man behöver mäta dem samtidigt.

Leica Captivate

Sammanlöpande rörledningar som ska mätas


Leica Captivate

Multikodning aktiverad för att mäta sammanlöpande rörledningar

Utöver detta har vi inaktiverat omprioriteringen av kodrutorna när multikodning är permanent aktiverat för att snabba upp lagringen av punkter.

3) Enkelt att skapa utsättningsrapporter

Lantmätare behöver kunna lämna rapporter om utsättningspunkter på ett snabbt och enkelt sätt. Denna information kan behövas i olika format och med varierande innehåll, inom ramarna för samma jobb. Jobbet kan innehålla en blandning av olika datatyper (mätning, styrdata, utsättningsdata) men det är bara utsättningsdata som är relevant för en sådan rapport.

Leica Captivate v3.0 stödjer nu export av användarkonfigurerade data direkt från Stake points-appen. De data som krävs kan tillhandahållas i det nödvändiga formatet, direkt från fältet, utan någon hantering med kontorsmjukvara eller ytterligare redigering av filerna.

Leica Captivate

Innehållet i användarkonfigurerade data kan definieras och lagras för senare bruk.


Leica Captivate

Kalkylbladsdata som visas i Microsoft Excel

4) Snabbare tillgång till funktioner

Oavsett vilken mjukvara du arbetar i så tar varje knapptryckning tid. Ju färre knappar du behöver trycka på, desto mer tid sparar du. Vi har därför lagt till nya snabbtangenter för att möjliggöra snabbare tillgång till funktioner som används ofta.

De nya snabbtangenterna ger tillgång till följande:

  • Val av närmaste punkt vid utsättning av punkter med en GS-sensor. Denna funktion var tidigare bara tillgänglig i verktygsmenyn men finns nu som en snabbtangent för snabbare tillgång.
  • Åtkomst till inställningarna för ljus och tillbehör för enkel aktivering och avstängning av laserpointern när du arbetar i en app
  • Åtkomst till ID-templates-panelen (panelen Nummermallar) för enkel ändring av punktnumreringsregeln, t.ex. för varje ny tvärsektion som ska mätas

5) Enklare instrumentkonfigurering

Vi har gjort 2 ändringar av den allmänna instrumentkonfigureringen.

Den första ändringen finns i verktyget Transfer User Objects (Överföring av användarobjekt) där det nu är möjligt att utesluta jobb vid överföring av inställningar från ett instrument till ett annat. I tidigare versioner har alla jobb alltid inkluderats, vilket gjorde att användaren var tvungen att radera dem i det nya instrumentet. Nu är det enkelt att föra över inställningar till nya instrument utan att du behöver ta bort några jobb efteråt.

Den andra förändringen är allmän och omfattar hela systemet – överallt där du kan ange ett lösenord finns nu en markeringsbox där du kan göra lösenordet synligt. På så sätt är det mindre risk att man anger fel lösenord, vilket bland annat gör det mycket enklare att logga in i SmartNet.

Leica Captivate

Lösenord visas i klartext

6) Mer information om punkter

Leica Captivate tillåter sidmått för uppmätta punkter och flera olika höjder för utsatta punkter som matas in i appen. När punkterna lagrades i tidigare versioner gick det inte längre att ändra dessa värden. Med den nya versionen av Leica Captivate visas sidmåtten och höjdmätningarna för varje punkt under Data Management (Hantera data) och vid behov kan man redigera och uppdatera data innan överföring till kontoret.

För utsatta punkter visas nu resultaten från utsättningsapparna även under Data Management (Hantera data) för varje punkt, vilket gör att datan kan återanvändas senare. Det kan vara praktiskt senare, till exempel om en pinne slås omkull på anläggningsplatsen och du behöver sätta tillbaka den och registrera den på nytt.

Leica Captivate

Visa utsättningsresultaten i panelen Edit Point (Redigera punkt)

7) Kortare startsträcka

Två av uppdateringarna kan hjälpa till att minska tiden du lägger på förberedelser. Den första kan minska antalet totalstationer som behövs för mätningen och den andra kan snabba upp inställningsproceduren för metoden Orientera mot linje.

När man påbörjar ett mätningsjobb kommer lantmätaren att göra en utvärdering av det aktuella området och sedan fastställa de bästa platserna för att installera totalstationer, oftast med målet att minimera antalet installationer. Under mätningen kan lantmätaren märka att fler punkter behöver mätas, och att ytterligare en totalstation krävs, vilket kan hända även om det bara handlar om ett fåtal punkter. För att minimera antalet extra installationer finns det nu en funktion för att mäta dolda punkter i CS20 (även i TS-läge). Funktionen gör det möjligt att använda den interna distometern i CS20 för att mäta längden till de punkter som är dolda för totalstationen och sedan beräkna koordinaterna för dessa punkter. Det betyder att du kanske inte behöver installera ytterligare en totalstation, och då minskar tidsåtgången för mätningsjobbet mjukvara för fältarbete.

Leica Captivate

I den nya Measure Hidden Point-appen för mätning av dold punkt i TS-läge

För att minska tiden som går åt till inställningen av instrumentet har vi utökat användningsområdet för installationsmetoden Orientera mot linje. Du kan nu välja en befintlig punkt för att definiera orienteringslinjen, istället för att skriva in punktkoordinaterna. Linjen som du orienterar mot kan nu också definiera valfri bäring och är inte längre fixerad vid norr- eller östgående axel. Det gör att metoden Orientera mot linje är mer flexibel och uppfyller fler installationskrav.

8) Förbättring i vägappen

Vid utsättning av väglinjer kan det finnas individuella punkter i ritningen (designen) som inte hör till själva väglinjeberäkningen. Om det till exempel finns en brandpost i ritningen, vars position anges med kedjefunktion och förskjutningsdata, så är det praktiskt om användaren kan sätta ut den enskilda punkten under arbetet ute i fält, utan att man behöver gå ur appen. Därför har vi utökat COGO-verktygets funktioner i Road-appen med nya metoder som gör att du kan skapa punkter med hjälp av kedjedata och förskjutningsdata.

Leica Captivate

3 nya metoder i verktyget COGO Roads


Leica Captivate

Skapa nya punkter längs väglinjen med samma kedjeintervall,
avstånd och höjdjustering

Nu behöver du inte längre beräkna koordinater för dessa punkter eller lämna vägappen för att mata in och använda dem i Leica Captivate.

Vid val av väglinjeberäkning visar nu Leica Captivate v3.0 också längden för beräkningen som metadata. Enkel tillgång till längdinformation vid väglinjeberäkning kan vara praktiskt – till exempel om kunden vill veta totalt antal linjemeter/fot för en viss sektion.

9) Snabbare hantering av CAD-data

Ibland har det uppstått prestandaproblem vid 3D-visning av mycket stora CAD-filer i tidigare versioner av Leica Captivate. I Leica Captivate v3.0 har vi höjt prestandan för visning av CAD-data. Nu hanterar 3D-visningsprogrammet stora CAD-filer utan minsta problem.

Det var den sista av de 9 förbättringar vi infört för att snabba upp arbetsprocessen med Leica Captivate. Förresten – nu kan du också välja att visa DTM:er som 3D-ytor. Den uppdateringen gjorde vi inte för att öka effektiviteten, utan för att förbättra sikten. Ta en titt på skärmbilden här nedanför.

Leica Captivate

DTM visas som 3D-yta

Hur får jag tag i den nya versionen?

Om du vill ladda ned den nya Leica Captivate v3.0-fältmjukvaran så finns den tillgänglig i Leica myWorld (sedan 1 december 2017). För att kunna installera den behöver du en giltig CCP-licens (Customer Care Package). Om du har några frågor eller synpunkter kan du kontakta din lokala Leica Geosystems-representant.

Elke Hacker

Elke Hacker
Senior Product Manager Fältmjukvara
Leica Geosystems

Software with familiar apps and easy-to-use touch technology
Software with familiar apps and easy-to-use touch technology

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.