Etiske retningslinjer for virksomheten

Etiske retningslinjer for virksomheten

Selskapets samfunnsansvar

Hos Leica Geosystems oppmuntrer vi til en integreringskultur i forretningsdriften vår – denne praksisen omfatter engasjement for kvalitet, omtanke for miljøet og rettferdig behandling av ansatte, kunder, leverandører og samfunnet.  

Vi tror på ansvarlig drift, og våre ansatte har forpliktet seg til å leve etter dette. Vi forplikter oss til å opprettholde og sikre selskapets integritet til enhver tid, og til å følge lover, regler og bestemmelser i landene der vi er virksomme.

Vi ønsker å skape verdier for våre interne og eksterne interessenter ved å levere langsiktig lønnsomhet og bærekraftig konkurransedyktighet. Dette kan vi bare oppnå gjennom ansvarlig forretningsdrift. Vi oppfordrer deg til å lese Selskapets retningslinjer for samfunnsansvar, som beskriver rammeverket for Leica Geosystems' tilnærming til disse viktige emnene.

Filantropi
Vi støtter filantropiske aktiviteter og ideelle organisasjoner gjennom Leica Geosystems' globale forretningsenheter for å støtte lokalsamfunnene der vi er virksomme.

Vi er stolte over våre samarbeid med universiteter, yrkesskoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å støtte utviklingen av fremtidens talenter gjennom engasjement i utdanningsprogrammer, rådgivende paneler og sponsorbidrag til fora og arrangementer.

Samfunnsansvar


Likestilling og mangfold

Vi i Leica Geosystems vet at for å produsere arbeid av høy kvalitet, for å opprettholde vårt renommé for innovasjon og kreativitet og for å forstå og levere det vi har forpliktet oss til overfor kundene, må vi omfavne ferdighetene, talentene og kunnskapen som bare kan tilbys av en mangfoldig arbeidsstokk.

Som global organisasjon anerkjenner og respekterer vi hverandres ulikheter, og arbeider for å skape et arbeidsmiljø der ulike verdier og perspektiver blir aktivt ivaretatt for å skape best mulige løsninger for vår like mangfoldige kundebase.

Vi ønsker å sikre at alle føler at deres bidrag blir verdsatt og at deres fremganger blir påskjønnet. Hos oss finnes det profesjonell utvikling og karrieremuligheter for dem som ønsker det, basert på meritter.

Mangfoldighet og inkludering preger arbeidsstyrken vår, og dette forsterkes av våre holdninger til bærekraft og menneskerettigheter. Ansettelses- og rekrutteringsprosedyrene våre skal følge og etterstrebe å overgå lokal lovgivning, uansett hvor i verden vi er virksomme.

Leica Geosystems' prinsipper om mangfold og inkludering omfatter også våre kunder, leverandører og andre eksterne interessenter som vi velger å samarbeide med.


Helse og sikkerhet

Sikkerhet handler om mer enn bare å følge regler. Det handler om holdninger, disiplin, sikker ledelse av mennesker og bruk av utstyr samt evnen til å forebygge farer og kontrollere risiko.

Vårt mål er å tilby arbeidsplasser frie for uønskede hendelser og personskader, og å fremme en kultur for identifisering av og oppmerksomhet rundt farer, rapportering av uønskede hendelser og eget ansvar. Dette kan bare oppnås gjennom samråd og samarbeid fra alle.

Det skal ikke inngås kompromisser når det gjelder sikkerhet og forebygging av ulykker på arbeidsplassen. Vi mener at vårt engasjement er avgjørende for virksomhetens suksess, og en integrert del av ledelsens overordnede ansvar. Vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og etisk måte, og overholder lovbestemte krav til enhver tid.

Ansatte får egnet opplæring og sikkert utstyr slik at de kan utføre arbeidet på en trygg måte. Hver enkelt ansatt er personlig ansvarlig for å arbeide på en trygg måte, følge alle helse- og sikkerhetsbestemmelser og -prosedyrer, delta i opplæring samt identifisere og rapportere alle helse- og sikkerhetsrelaterte problemer og farer til ledelsen eller relevante interessenter.

Helse- og sikkerhetsfarer skal fjernes, eller der det ikke er praktisk mulig, håndteres på en slik måte at personskade, sykdom og farlige situasjoner kan forebygges. Ulykker og uønskede hendelser på arbeidsplassen skal undersøkes, og endringer skal iverksettes der det er nødvendig for å eliminere eller kontrollere identifisert risiko.

Leica Geosystems oppmuntrer til meningsfylt dialog mellom ledelsen og de ansatte når det gjelder spørsmål som påvirker helse og sikkerhet, og sørger for nødvendige ressurser for å oppfylle våre helse- og sikkerhetsforpliktelser.

Shape the future with us

We offer attractive jobs all over the world, contact us for further career information.
We offer attractive jobs all over the world, contact us for further career information.