Overvåking av sikringsarbeidet etter et skred

Kundehistorie

Overvåking av et skred i Zaldibar i Spania

Skrevet av: David Fernandez Bruna og Michelle Zeller

Fordelen ved å kombinere ulike teknologier; deteksjonshastigheten til radarer og påliteligheten ved tolkning av bevegelser via målinger fra totalstasjoner.

6. februar 2020 kollapset tusenvis av kubikkmeter avfall ved et deponi i Zaldibar i det nordlige Spania. Kollapsen førte dessverre til at to ansatte i det ansvarlige avfallsselskapet omkom. Skredet spredde seg utenfor deponiet og rammet en motorvei, den sterkt trafikkerte AP-8 som går fra øst til vest i Baskerland. Interbiak, det offentlige selskapet som har ansvaret for motorveien, ba umiddelbart partnerselskapet InfoTOP om å sette opp et system for å overvåke det kollapsede materialet. InfoTOP installerte et automatisk overvåkingssystem fra Leica Geosystems for å varsle det tekniske teamet – og via dem også redningsteamene og nødtjenestene – om eventuelle nye bevegelser eller ustabilitet.

Overvåking av et skred i Zaldibar i Spania


Økt sikkerhet for mannskapene som stabiliserte skredområdet

Skredet førte tusenvis av kubikkmeter materialer – noen av dem giftige og brannfarlige – fra avfallsdeponiet som dekket et ca. 30 meter bredt og fire meter høyt område. Redningstjenestene måtte raskt kunne kontrollere stabiliteten i skråninger, før redningsarbeidet startet. Jobben ble utført under usikre og ustabile forhold, og de trengte et varslingssystem som kunne advare om nye bevegelser i massene.

Situasjonen var utfordrende. På grunn av farene i området måtte InfoTOPs overvåkingssystem være helt fjernbetjent uten manuelle målinger. Det kunne bare installeres innenfor et område på 400–800 meter fra skredet, og enda viktigere, det måtte være i døgnkontinuerlig drift uten operatører. For at det skulle gå raskt, måtte dataene som ble samlet inn fra systemet, behandles automatisk, og rapporter måtte genereres og sendes til InfoTOPs geologipartner Ingek for tolkning. Teamet var spredt på ulike steder, og derfor måtte det også være mulig å få tilgang til dataene uansett hvor man befant seg. Til slutt måtte overvåkingssystemet konfigureres for å sende varslinger til teknikerne i sanntid via SMS og e-post.


To overvåkingssystemer for et komplett bilde

Stilt overfor disse forholdene satte InfoTOP opp en automatisert overvåkingsløsning som kombinerte totalstasjoner og radar. De installerte Leica Nova TS60 totalstasjoner med mobilkommunikasjon via en Leica ComGate10 ruter med 4G-teknologi via et virtuelt privat nettverk (VPN). Totalstasjonene utførte målinger ved hjelp av mer enn 100 prismer som var installert i området. Én totalstasjon ble plassert på betongpilarer ved siden av radaren, og den andre ble plassert i et område nær avfallsdeponiet for å måle prismene som ikke var synlige fra den første stasjonen. Deretter ble målingene behandlet av Leica GeoMoS-programvare som var installert på en virtuell skybasert infrastruktur.

Overvåking av et skred i Zaldibar i Spania 

For å oppnå et kontinuerlig målesveip ble det i tillegg installert et IDS HYDRA-G overvåkingssystem med fjernregistrering basert på radarteknologi. Med 120 graders horisontal dekning og 30 graders vertikal dekning dekket dette det meste av faresonen, med unntak av områder som var skjult av vegetasjon. HYDRA-G er utviklet for tidlig varsling og sanntidsmåling av forskyvninger på under millimeternivå i skråskjæringer. Systemet leverte sanntidsdata om bevegelser, som ble overført til IDS Guardian-programvaren for tolkning og alarmhåndtering.

Overvåking av et skred i Zaldibar i Spania


Hvorfor ble de to systemene kombinert? Hurtighet, pålitelighet og datadybde

Radarsystemet gjorde det mulig å identifisere bevegelser over flere hektar på noen sekunder ved å sammenligne påfølgende målinger gjennom interferometri (bølgeforstyrrelser) over et stort avstandsområde. Systemet registrerte bevegelser på ±0,1 mm på opptil 800 meters avstand, men selv om det er svært sensitivt, kan det bare overvåke innenfor sin egen siktlinje. På grunn av helningen og at områder var delvis skjult av vegetasjon, var det ikke mulig å gjennomføre radarmålinger i alle områder av skredet. Derfor ble flere totalstasjoner brukt for å dekke blindsoner og måle prismer i både områder med radardekning og områder i radarskygge. Prismedataene hjalp teknikerne og geologene å forstå de reelle bevegelsene i hvert område, slik at det kunne opprettes et eksakt bilde av 3D-bevegelsene. Disse teknologiene, som i sterk grad utfyller hverandre, kombinerer hurtigheten i radardeteksjon med pålitelig romlig informasjon om bevegelsene via totalstasjonsmålinger. Leica Geosystems og IDS GeoRadar-teknologi og -programvare utgjør Hexagon Geosystems' overvåkingsløsning.

Overvåking av et skred i Zaldibar i Spania


Tilkoblingsmuligheter og umiddelbare varsler

Databehandlingsprogramvaren Leica GeoMoS og IDS Guardian gjorde det mulig for InfoTOP å automatisere systemet, slik at dataene kunne deles umiddelbart med spesialistene hos Ingek for tolkning. GeoMoS Now! er et brukervennlig webgrensesnitt som gjorde det mulig for geologene å analysere situasjonen døgnkontinuerlig uansett hvor de befant seg. Systemet ble også konfigurert med en serie sanntidsvarslinger, som umiddelbart sendte ut advarsler hvis de konfigurerte grenseverdiene ble overskredet.

Overvåking av et skred i Zaldibar i Spania


Sikkerhet i det første tidsrommet etter en katastrofe og under oppryddingsarbeidet.

Oskar Moral fra InfoTOP forteller om overvåkingssystemet og sier at "det ga oss mulighet til å få tidlige advarsler hvis det oppsto bevegelser, både for å sikre mannskapene og for å ha kontroll på stabiliteten. Det er en stor fordel at alt er automatisert og at operatørene ikke trenger å kontrollere utstyret fra dag til dag. Det har gjort det mulig å få umiddelbare resultater uten ytterligere databehandling. Vi har ikke funnet noen annen løsning som kan matche fordelene ved overvåkingssystemet fra Hexagon Geosystems."

"Dessuten er det et skalerbart system som gir oss muligheten til å håndtere sensorene etter hvert som dette vanskelige prosjektet utvikler seg."


Interessert i overvåking? Les gjerne flere kundehistorier for å se hvordan kundene bruker våre løsninger til å forbedre overvåkingsarbeidet:

Kundehistorier innen overvåking

Kontakt oss om monitorering

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre monitoreringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre monitoreringsløsninger.